ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 1. THÀNH VIÊN MY SONY REAWARDS ("Dịch Vụ")

  1.1 Dịch Vụ cung cấp nhiều ứng dụng và dịch vụ cho các thành viên ("Thành Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết" hoặc "Thành Viên").

  1.2 Dịch Vụ được cung cấp cho bạn theo các điều khoản và điều kiện sau đây, cùng với bất kỳ sửa đổi nào kèm theo, và bất kỳ quy tắc hoạt động hoặc chính sách nào theo quy định của từng ứng dụng hoặc các quy tắc đó do Công ty TNHH Sony Electronics Việt Nam (sau đây gọi là "Sony VN" hoặc "Sony") hoặc bất kỳ công ty liên kết và/hoặc công ty con nào của Sony VN công bố tùy từng thời điểm (sau đây gọi là "Điều Khoản Sử Dụng"). Xin vui lòng đọc kỹ Điều Khoản Sử Dụng này.

  1.3 Bằng cách hoàn tất quy trình đăng ký, bạn đang tuyên bố rằng bạn đã ít nhất 16 tuổi. Đối với Sony VN, trẻ em là bất kỳ ai dưới 16 tuổi. Nếu bạn dưới 16 tuổi, hãy đảm bảo rằng bạn đã được cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn đồng ý cho bạn sử dụng Dịch Vụ này, bạn đủ điều kiện sử dụng Dịch Vụ và bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi tất cả các điều khoản và điều kiện của Điều Khoản Sử Dụng này. Nếu Sony VN biết rằng bạn dưới 16 tuổi và đang sử dụng Dịch Vụ mà không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ, bằng một cách hợp lý, Sony VN sẽ:

  (a) chấm dứt tài khoản và việc sử dụng Dịch Vụ của bạn; và/hoặc

  (b) xóa tất cả dữ liệu trong tài khoản của bạn và chặn mọi quyền truy cập vào các dữ liệu đó.

 2. Nếu bất kỳ phụ huynh hoặc người giám hộ nào có thắc mắc về Dịch Vụ của chúng tôi liên quan đến con em của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại https://web.sony-asia.com/vn/contact-us/.

  1.4 Sony VN có toàn quyền sửa đổi Điều Khoản Sử Dụng vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách cập nhật Điều Khoản Sử Dụng này mà không cần phải thông báo cho bạn. Bạn nên truy cập trang này định kỳ để xem lại Điều Khoản Sử Dụng vì chúng ràng buộc bạn. Việc bạn vi phạm bất kỳ nội dung nào trong Điều Khoản Sử Dụng này đều có thể dẫn đến việc đăng ký của bạn sẽ bị hủy (có hoặc không có thông báo đến bạn) hoặc quyền truy cập vào Trang Web của bạn có thể bị chấm dứt, cũng như hành động pháp lý chống lại bạn.

  1.5 Dịch Vụ được giới hạn theo từng quốc gia và khu vực cụ thể và Trang Web được áp dụng cho người dùng tại Việt Nam.

  1.6 Thành Viên phải là cá nhân, không phải là tổ chức doanh nghiệp. Mỗi người chỉ có thể là một thành viên. Tư cách thành viên của bạn sẽ có hiệu lực khi đăng ký trực tuyến của bạn được chấp nhận và bạn nhận được email thông báo xác nhận. Bạn có thể sử dụng ID và mật khẩu thành viên của mình cho tất cả các giao dịch trên Trang Web.

  1.7 Chỉ có bạn mới được sử dụng ID thành viên của mình và bạn không được chuyển nhượng tư cách thành viên cho bất kỳ bên nào khác dù là tạm thời hay vĩnh viễn. Bạn đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm cho việc sử dụng tư cách thành viên và việc bảo mật mật khẩu của bạn. Sony sẽ đình chỉ quyền truy cập hoặc thay đổi quyền truy cập vào tài khoản của bạn khi Sony nhận được thông báo của bạn qua e-mail rằng mật khẩu của bạn đã bị mất, bị đánh cắp hoặc bị xâm phạm.

  1.8 Chỉ những Thành Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết đã đăng ký mới có thể truy cập các dịch vụ trên Trang Web. Bạn phải đảm bảo rằng ID và mật khẩu thành viên của bạn được an toàn và bảo mật và bạn không được phép tiết lộ cho bất kỳ bên nào khác. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc duy trì tính bảo mật của ID và mật khẩu thành viên của mình.

  1.9 Vào bất kỳ thời điểm nào, nếu bạn không còn là người dùng cư trú tại Việt Nam, vui lòng thông báo cho Sony kịp thời tại https://web.sony-asia.com/vn/contact-us/ hoặc gửi thư cho chúng tôi đến địa chỉ văn phòng Sony VN tại Tầng 6 & 7, Tòa nhà President Place, 93 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ phản hồi cho bạn thông tin chi tiết về việc Dịch Vụ của bạn có thể bị ảnh hưởng hoặc chấm dứt như thế nào.

  1.10 Bạn đồng ý rằng, bạn sẽ:

  (a) tự chịu trách nhiệm và thực hiện các biện pháp, các bước để duy trì và bảo vệ tính bảo mật của mật khẩu của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn việc thay đổi mật khẩu của bạn theo từng thời điểm);

  (b) thực hiện tất cả các biện pháp và các bước để ngăn chặn mọi hành vi sử dụng trái phép ID thành viên của bạn;

  (c) thực hiện tất cả các biện pháp và các bước để ngăn chặn việc mật khẩu của bạn bị tiết lộ;

  (d) tự chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả các hoạt động xảy ra và/hoặc bất kỳ và tất cả các tin nhắn, thông tin và các tài liệu khác được cung cấp, được tạo và/hoặc được đăng bằng ID thành viên của bạn;

  (e) thông báo kịp thời cho Sony nếu bạn biết hoặc có lý do để bạn tin rằng ID thành viên của bạn đang bị sử dụng trái phép hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào khác để hợp tác với Sony trong tất cả các cuộc điều tra bảo mật đó và bồi thường, bảo vệ và giữ cho Sony không bị ảnh hưởng đối với bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc lạm dụng đó.

  1.11 Bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các hoạt động và giao dịch được thực hiện thông qua ID thành viên của bạn trên Trang Web. Bất kỳ giao dịch hoặc hoạt động sử dụng Trang Web nào thông qua ID thành viên của bạn, được xác thực bằng mật khẩu của bạn, sẽ được xem là thay mặt hoặc đại diện cho bạn. Bạn sẽ bị ràng buộc đối với bất kỳ giao dịch nào được thực hiện trên Trang Web thông qua ID thành viên và mật khẩu của bạn. Việc sử dụng Trang Web của những người không có thẩm quyền đều bị cấm. Bạn phải thông báo ngay cho Sony về mọi hành vi sử dụng trái phép ID thành viên, mật khẩu hoặc thông tin bảo mật khác của bạn hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào. Sony không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ yêu cầu này.

  1.12 Bạn sẽ không có quyền đối với ID thành viên hoặc mật khẩu do bạn chọn hoặc được Sony chỉ định cho bạn và Sony có quyền thay đổi theo quyết định của mình mà không phải chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào (dù trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, trừng phạt, làm gương hay do hậu quả) mà bạn phải chịu.

  1.13 Bất kể những điều đã nói ở trên, bạn thừa nhận và đồng ý rằng mọi hợp đồng liên quan đến việc bạn mua sản phẩm từ bất kỳ bên thứ ba nào mà không phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Trang Web sẽ được xem là giữa bạn và bên thứ ba đó, và trong trường hợp Sony tham gia vào bất kỳ hợp đồng nào như vậy, Sony chỉ đóng vai trò là đại lý hoặc nhà thầu của bên thứ ba đó. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng trong mọi trường hợp, quyền khiếu nại duy nhất của bạn đối với bất kỳ hợp đồng nào như vậy sẽ là chống lại bên thứ ba đó và rằng trong mọi trường hợp, bạn sẽ không có bất kỳ quyền khiếu nại nào đối với Sony.

  1.14 Sony có thể chấm dứt tư cách thành viên của bạn hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác mà Sony cho là cần thiết và/hoặc phù hợp nếu Sony, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, tin rằng bạn đã vi phạm bất kỳ Điều Khoản Sử Dụng nào.

  1.15 Trong trường hợp tư cách thành viên của bạn bị chấm dứt vì bất kỳ lý do gì, bạn sẽ vẫn có nghĩa vụ không vi phạm quyền của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào đối với bất kỳ tài liệu nào mà bạn đã tải xuống từ Trang Web.

 3. ĐĂNG KÝ NGƯỜI DÙNG, MẬT KHẨU VÀ BẢO MẬT

  2.1 Để sử dụng Dịch Vụ, bạn cần phải hoàn tất việc đăng ký. Bạn sẽ chọn mật khẩu khi đăng ký. Vào thời điểm đăng ký và vào bất kỳ thời điểm nào khác khi bạn sử dụng bất kỳ trang chủ nào dưới tên của Sony VN và/hoặc Sony (sau đây gọi là "Trang Web"), bạn sẽ được yêu cầu cung cấp cho Sony VN thông tin nhận dạng cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn tên, ngày sinh, giới tính, thông tin liên lạc, địa chỉ e-mail, chi tiết thẻ tín dụng ("Thông Tin"). Bạn phải đảm bảo rằng Thông Tin bạn cung cấp là chính xác, đúng sự thật, mới nhất và đầy đủ. Nếu Thông Tin bạn cung cấp không đảm bảo các yêu cầu trên hoặc Sony VN có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tính xác thực của Thông Tin, Sony VN có quyền hủy đăng ký của bạn.

  2.2 Bạn được yêu cầu cung cấp thông tin về bản thân để đăng ký hay nói cách khác là cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác. Bạn có thể cập nhật thông tin trực tuyến tùy từng thời điểm. Bạn phải thông báo ngay cho Sony về bất kỳ: (1) thay đổi địa chỉ nhà riêng của bạn; (2) vi phạm bảo mật như mất mát, đánh cắp hoặc tiết lộ, sử dụng trái phép ID, mật khẩu thành viên của bạn; hoặc (3) bạn thay đổi địa chỉ e-mail của mình. Cho đến khi Sony nhận được thông báo về vi phạm bảo mật, bạn sẽ vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi hành vi sử dụng trái phép ID thành viên của bạn.

  2.3 Bạn hiểu rằng bất kỳ và tất cả Thông Tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được thu thập và có thể được sử dụng cho mục đích thu thập dữ liệu để xác minh danh tính và hồ sơ, gửi cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ khác, duy trì danh sách liên lạc để trao đổi, tổng hợp số liệu thống kê về việc sử dụng Trang Web, xử lý đơn đặt hàng của bạn và thực hiện các dịch vụ như bảo hành và hậu mãi. Để thực hiện các mục đích trên, Sony VN có thể chia sẻ Thông Tin của bạn với các công ty liên kết trong cùng Tập Đoàn Sony ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài. Để có thể cung cấp cho bạn các dịch vụ tùy chỉnh và được cá nhân hóa, chúng tôi sử dụng các tệp cookie để lưu trữ và theo dõi thông tin về bạn khi bạn truy cập Trang Web và điều này được thực hiện mà bạn không biết rằng nó đang diễn ra. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về hình thức, nội dung và tính chính xác của bất kỳ tài liệu hoặc Thông Tin nào mà bạn cung cấp trên Trang Web.

 4. QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA THÀNH VIÊN/TUYÊN BỐ CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA SONY VN

  Chính sách của Sony VN là tôn trọng quyền riêng tư của người dùng. Bạn nhận thức rằng bất kỳ Thông Tin nào do bạn cung cấp sẽ được Sony VN lưu giữ và có thể được truy cập bởi nhân viên của Sony VN (bao gồm bất kỳ nhân viên nào của công ty mẹ, bất kỳ công ty con hoặc công ty liên kết nào) và các cá nhân hoặc tổ chức khác do Sony VN thuê để thực hiện hoặc liên quan đến bất kỳ mục đích nào khác được liệt kê ở trên hoặc đến các bên thứ ba như được nêu trong Chính Sách về Quyền Riêng Tư tại https://www.sony-asia.com/microsite/privacypolicy/vn/.

 5. CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT - MYSONY VIỆT NAM

  4.1. Tổng quan

  4.1.1. Bằng cách hoàn tất quy trình đăng ký Dịch Vụ, bạn sẽ tự động trở thành thành viên của chương trình khách hàng thân thiết có tên "Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết - MySony Việt Nam" do Sony VN và/hoặc các bên liên kết của Sony VN thực hiện ("Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết" hoặc "Chương Trình", tùy từng ngữ cảnh).

  4.1.2. Sau khi đăng ký thành công, bạn sẽ tự động trở thành "Thành Viên Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết" ("Thành Viên") và có thể bắt đầu tích lũy điểm Sony ("Điểm") từ các giao dịch đủ điều kiện theo Chương trình. Tư cách thành viên của Chương Trình không thể chuyển nhượng và chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân của người dùng đã đăng ký.

  4.1.3. Các quy tắc, điều khoản và điều kiện chi tiết của Chương Trình sẽ được nêu trong liên kết https://www.sony.com.vn/microsite/enews/the-le-chuong-trinh-My-Sony-Rewards.html ("Thể Lệ Chương Trình"). Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, Sony VN có quyền thay đổi bất kỳ nội dung nào của Thể Lệ Chương Trình vào bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật thay đổi đó trong liên kết: https://www.sony.com.vn/microsite/enews/the-le-chuong-trinh-My-Sony-Rewards.html.

  4.1.4. Chương Trình sẽ chỉ áp dụng trong phạm vi lãnh thổ nước Việt Nam ("Lãnh Thổ").

  4.2. Quyền lợi

  Là thành viên của Chương trình, bạn có quyền truy cập vào các phiếu quà tặng điện tử, khuyến mại, giảm giá, quà tặng miễn phí, mã khuyến mại và các lợi ích khác do Sony VN và/hoặc của bên thứ ba cung cấp như được liệt kê trong danh mục phần thưởng trên My Sony Rewards ("Phần Thưởng"). Sony VN có thể, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, trao cho bạn Điểm để bạn có thể sử dụng để đổi lấy Phần Thưởng sau khi hoàn thành các giao dịch đủ điều kiện. Bạn có thể tích lũy Điểm bằng các cách thức do Sony VN cung cấp tùy từng thời điểm. Ngoài ra, Sony VN không đưa ra tuyên bố hay bảo đảm nào đối với bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào có trong Phần Thưởng. Không ảnh hưởng đến tính tổng quát của những điều đã nói ở trên, Sony VN không bảo đảm về chất lượng của Phần Thưởng hoặc tính phù hợp của chúng cho bất kỳ mục đích nào.

  4.3. Điểm tích lũy/phiếu quà tặng điện tử

  4.3.1 Sony có quyền quyết định tăng hoặc giảm phần trăm Điểm tích lũy cho mỗi giao dịch như có thể được thông báo đến bạn tùy từng thời điểm. Bạn sẽ không được yêu cầu chúng tôi đưa ra giải thích nào liên quan đến về phương pháp tính (để ghi nhận Điểm) hoặc các vấn đề khác liên quan đến Điểm hoặc chiết khấu với bất kỳ mục đích gì.

  4.3.2 Sony VN có quyền từ chối việc tính Điểm tích lũy cho đến khi sản phẩm đã được giao hoặc nhận tại cửa hàng.

  4.3.3 Điểm tích lũy sẽ có thời hạn hai (2) năm và sẽ hết hạn sau thời gian này. Điểm tích lũy hết hạn sẽ tự động bị xóa mà không cần thông báo đến Thành Viên.

  4.3.4 Điểm tích lũy sẽ chỉ được đổi lấy Phần Thưởng trong thời hạn hiệu lực. Điểm chưa sử dụng sẽ không được gia hạn thời hạn sử dụng. Sony VN, theo quyết định riêng của mình, có quyền xử lý Điểm đã hết hạn theo bất kỳ cách nào mà Sony VN cho là phù hợp. Bạn đồng ý rằng sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với Sony VN về bất kỳ Điểm đã hết hạn nào.

  4.3.5 Trong trường hợp hoàn tiền, hoàn trả và đổi sản phẩm, số Điểm tích lũy tương ứng đã thu thập hoặc phiếu quà tặng điện tử đã được đổi sẽ bị hủy bỏ. Nếu Điểm đã được bạn quy đổi:

  (i) để mua các sản phẩm của Sony; và/hoặc

  (ii) để đổi Phần Thưởng và bạn đã sử dụng thành công Phần Thưởng đó ("Điểm Đã Sử Dụng"), số tiền được hoàn lại cho bạn trong trường hợp này sẽ được khấu trừ tương đương với số Điểm Đã Sử Dụng trong trường hợp số dư Điểm của bạn không đủ để bù trừ với Điểm Đã Sử Dụng.

  4.3.6 Điểm hoặc các phiếu quà tặng điện tử không có giá trị bằng tiền và không thể quy đổi thành tiền mặt. Không được phép mua, bán lại hoặc chuyển nhượng Điểm hoặc các phiếu quà tặng điện tử trong bất kỳ trường hợp nào hoặc vì bất kỳ mục đích nào khác. Trong mọi trường hợp, Điểm không được xem, hiểu hoặc sử dụng để trao đổi.

  4.3.7 Điểm đã được quy đổi thành công để nhận Phần Thưởng thì không thể quy đổi thành Phần Thưởng khác trong bất kỳ trường hợp nào. Các trường hợp yêu cầu đổi hoặc hoàn trả Phần Thưởng sẽ không được giải quyết.

  4.3.8 Bạn có thể kiểm tra số dư Điểm và Điểm đã được quy đổi trên trang My Sony Rewards. Số dư Điểm và số Điểm đã được quy đổi của bạn như được nêu trên trang My Sony Rewards sẽ đóng vai trò là bằng chứng thuyết phục.

  4.3.9 Bạn thừa nhận rằng các phiếu quà tặng điện tử và Phần Thưởng có thể được cung cấp bởi bên thứ ba. Trong trường hợp có vấn đề liên quan đến Phần Thưởng được do bên thứ ba cung cấp hoặc bất kỳ nhà cung cấp nào khác từ chối chấp nhận phiếu quà tặng điện tử mà bạn đã đổi, Sony VN sẽ cùng với bạn và/hoặc (các) bên thứ ba giải quyết vấn đề.

  4.3.10 Phần Thưởng dưới dạng phiếu quà tặng điện tử sẽ có giá trị sử dụng theo thời hạn được nêu trên phiếu quà tặng điện tử đó. Tất cả các phiếu quà tặng điện tử đã hết hạn sẽ được coi là không hợp lệ và Sony VN sẽ không đổi trả. Việc sử dụng phiếu quà tặng điện tử phải tuân theo các điều khoản và điều kiện như được nêu trong phiếu quà tặng điện tử đó và chỉ có giá trị sử dụng tại các nơi được liệt kê trong phiếu quà tặng đó.

  4.4. Phương thức tích lũy Điểm

  4.4.1 Thành Viên có thể tích lũy Điểm bằng cách mua sắm tại Cửa hàng Sony tại Việt Nam ("Cửa Hàng") và trên website: https://store.sony.com.vn/ ("Online Store") hoặc các phương thức khác như được đề cập trong Thể Lệ Chương Trình.

  4.4.2 Việc tích lũy Điểm sẽ không áp dụng khi bạn mua sắm tại các kênh thương mại điện tử của Sony (như Lazada, Shopee, v.v.) và các kênh bán hàng khác cũng như các sản phẩm Sony được mua bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

  4.4.3 Việc tích lũy Điểm sẽ không áp dụng khi bạn mua sắm các sản phẩm PlayStation® và các sản phẩm không phải của Sony. Các sản phẩm bị loại trừ sẽ được cập nhật theo từng thời điểm.

  4.4.4 Điểm tích lũy được ghi nhận dựa trên số tiền sau khi giảm trừ tất cả các khoản giảm giá và/hoặc giá trị phiếu quà tặng điện tử. Các khoản giảm giá và/hoặc phiếu quà tặng điện tử của Sony không đủ điều kiện để được tích Điểm trong các giao dịch. Điểm tích lũy được làm tròn xuống đến phần nghìn đồng nhỏ nhất.

  4.4.5 Điểm tích lũy dựa trên Hạng Thành viên như sau:

  Hạng Thành Viên Điểm tích lũy cho mỗi 1.000 VNĐ
  Member -
  Club 1
  Elite 1.5
  Platinum 2

  4.5. Phương thức sử dụng Điểm tích lũy/phiếu quà tặng điện tử

  4.5.1. Điểm có thể được sử dụng khi mua các sản phẩm Sony tại Cửa Hàng và Online Store hoặc đổi phiếu quà tặng điện tử của bên thứ 3 từ cổng My Sony Rewards tại link: https://mysony.sony-asia.com/vn ("My Sony Rewards"). Tỷ lệ quy đổi Điểm khi mua sản phẩm Sony và đổi phiếu mua hàng điện tử sẽ được nêu chi tiết trong Thể Lệ Chương Trình.

  4.5.2. Điểm không được áp dụng để mua các sản phẩm PlayStation® và các sản phẩm không phải của Sony. Các sản phẩm bị loại trừ sẽ được cập nhật theo từng thời điểm.

  4.5.3. Nếu bạn tuân thủ tất cả các Điều Khoản Sử Dụng này và có đủ Điểm tích lũy theo yêu cầu, bạn có thể chọn và đổi Phần Thưởng trên trang My Sony Rewards. Việc đổi Phần Thưởng dưới dạng phiếu quà tặng điện tử phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung của Sony VN hoặc của bên thứ ba (tùy từng trường hợp) cung cấp phiếu quà tặng điện tử cụ thể mà bạn muốn đổi.

  4.5.4. Phiếu quà tặng điện tử phải được sử dụng trong thời hạn hiệu lực và không được gia hạn khi đã hết hạn. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với Sony VN liên quan đến bất kỳ phiếu quà tặng điện tử nào nếu phiếu quà tặng đó đã hết hạn.

  4.5.5. Phần Thưởng không được quy đổi thành tiền mặt, đổi hoặc hoàn trả Phần Thưởng trong mọi trường hợp. Không được bán lại, trao đổi, hoàn trả hoặc chuyển đổi giá trị trong bất kỳ trường hợp nào. Trong mọi trường hợp, Phần Thưởng không được xem, hiểu hoặc sử dụng như một phương tiện có giá trị trao đổi.

  4.5.6. Sony VN, có toàn quyền quyết định và không cần thông báo trước cho bạn, từ chối yêu cầu đổi Điểm của bạn vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn, khi:

  (a) Không có đủ Điểm để quy đổi lấy Phần Thưởng cụ thể;

  (b) Phần Thưởng do bên thứ ba không còn cung cấp hoặc hết hàng;

  (c) Điểm bạn muốn sử dụng để quy đổi Phần Thưởng đã được cấp cho bạn do nhầm lẫn; hoặc

  (d) Sony VN có lý do hợp lý để tin rằng giao dịch quy đổi có vấn đề, bất hợp pháp, liên quan đến hoạt động tội phạm hoặc liên quan đến số Điểm có được bằng các phương thức gian lận hoặc lừa đảo.

  4.5.8 Tất cả Phần Thưởng đều tùy thuộc vào tình trạng sẵn có, Sony VN có quyền đổi Phần Thưởng mà bạn yêu cầu với Phần Thưởng khác có giá trị tương tự nếu Phần Thưởng đó đã được bán hết hoặc không có sẵn vì bất kỳ lý do gì.

  4.6. Các hạng Thành Viên

  4.6.1 Có bốn hạng Thành Viên trong Chương Trình:

  Hạng mặc định được gọi là "Member";

  Hạng cơ bản được gọi là "Club";

  Hạng cấp trung được gọi là "Elite"; và

  Hạng cao cấp được gọi là " Platinum ".

  4.6.2 Chu kỳ hạng bắt đầu khi Thành Viên tham gia Chương Trình và có thời hạn trong 24 tháng trừ trường hợp được thăng hạng. Khi Thành Viên được thăng hạng, chu kỳ hạng mới là 24 tháng. Chu kỳ hạng sẽ hết hạn sau 24 tháng kể từ ngày được thăng hạng.

  4.6.3 Yêu cầu Điểm tích lũy cho mỗi hạng:

  Hạng Thành Viên Điểm tích lũy
  Member Không quy định mức tối thiểu
  Club 1-16.000
  Elite 16.001 – 85.000
  Platinum >85.000

  4.6.4 Một số Điểm tích lũy được theo Chương Trình sẽ được chỉ định là "Điểm Đủ Điều Kiện". Điểm Đủ Điều Kiện này sẽ không bao gồm Điểm mà bạn có được từ các chương trình tiếp thị được chỉ định, hoàn tiền, bồi thường và các sự kiện khác do Sony VN xác định. Điểm Đủ Điều Kiện được tính dựa trên số tiền được thanh toán giao dịch liên quan sau khi trừ tất cả các khoản chiết khấu và/hoặc giá trị phiếu mua hàng điện tử.

  4.6.5 Khi hết thời hạn của hạng thành viên và nếu bạn không tích lũy đủ Điểm Đủ Điều Kiện trong chu kỳ 24 tháng để được giữ lại hạng đó, hạng thành viên của bạn sẽ bị giảm xuống thấp hơn.

  4.7. Các điều khoản khác

  4.7.1 Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, Sony có quyền vào bất kỳ lúc nào:

  (a) thay đổi, điều chỉnh hoặc sửa đổi các điều khoản và điều kiện của Chương Trình (bao gồm thêm hoặc xóa bất kỳ điều khoản nào);

  (b) chấm dứt hoặc sửa đổi Chương Trình;

  (c) thu hồi, điều chỉnh và/hoặc tính toán lại bất kỳ Điểm tích lũy nào;

  (d) thay đổi số Điểm tích lũy cần thiết để quy đổi Phần Thưởng cụ thể hoặc thay thế bất kỳ Phần Thưởng nào bằng một Phần Thưởng khác có giá trị tương tự;

  (e) sửa đổi tiêu chuẩn và điều kiện tích lũy Điểm;

  (f) sửa đổi các hoạt động để tích lũy Điểm;

  (g) sửa đổi các cách thức được sử dụng để tính số Điểm tích lũy;

  (h) giữ lại hoặc ngừng tích Điểm cho bạn;

  (i) sửa đổi Điểm Đủ Điều Kiện hoặc các tiêu chí khác để nâng hạng và gia hạn hạng thành viên;

  (j) thay đổi hoặc thu hồi bất kỳ lợi ích nào liên quan đến một hạng thành viên cụ thể; và/hoặc

  (k) thay đổi thời hạn hết hạn của để Điểm tích lũy.

  4.7.2 Theo quyết định riêng của mình, Sony có thể đình chỉ việc tính toán và tích lũy Điểm để khắc phục bất kỳ lỗi nào trong tính toán hoặc điều chỉnh cách tính khi thấy phù hợp mà không cần thông báo trước hoặc nêu lý do với bạn.

  4.7.3 Bạn sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản thuế, lệ phí hoặc nghĩa vụ nào phát sinh liên quan đến việc cấp Điểm cho bạn, việc đổi Điểm và/hoặc việc sử dụng Phần Thưởng mà bạn đã quy đổi và tất cả các chi phí và phí tổn liên quan đến điều này sẽ do bạn chịu trách nhiệm.

 6. SỬ DỤNG TRANG WEB
 1. CHẤM DỨT

 2. 6.1 Bất kỳ việc lạm dụng nào đối với Dịch Vụ cũng có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị chấm dứt. Sony VN bảo lưu quyền xóa tất cả dữ liệu trong tài khoản của bạn và ngăn chặn mọi truy cập vào các tệp đó, dù bất kỳ nguyên nhân nào, vào bất kỳ thời điểm nào, vì bất kỳ lý do gì và/hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và chấm dứt việc bạn sử dụng Dịch Vụ dù bất kỳ nguyên nhân nào vào bất kỳ thời điểm nào và có hiệu lực ngay lập tức mà không cần thông báo trước.

  6.2 Nếu bạn không muốn trở thành thành viên của Chương Trình hoặc muốn chấm dứt tư cách thành viên hoặc tài khoản của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua trang web của chúng tôi tại https://web.sony-asia.com/VN/contact-us/.

  6.3 Sau khi chấm dứt tư cách thành viên của Chương Trình, Điểm tích lũy vào thời điểm đó sẽ tự động hết hạn. Nếu hủy, bạn sẽ không thể quy đổi hoặc lấy lại Điểm tích lũy. Bạn sẽ không được phép tích lũy hoặc chuyển Điểm tích lũy, ngay cả khi bạn đã khôi phục tư cách thành viên của mình. Việc sửa đổi là tùy theo quyết định của Sony.

  6.4 Gian lận, lạm dụng quy đổi hoặc hoạt động không trung thực liên quan đến Chương Trình có thể dẫn đến việc bị mất Điểm tích lũy, hạ hạng thành viên, hủy đơn hàng, hủy tư cách thành viên, chấm dứt tư cách Thành Viên của Chương Trình hoặc chấm dứt tài khoản của bạn.

 3. KHÔNG THƯ RÁC

  Sony VN sẽ chấm dứt ngay lập tức bất kỳ tài khoản nào mà Sony VN, theo quyết định riêng của mình, tin rằng tài khoản đó đang truyền tải hoặc được kết nối với bất kỳ thư rác, chuỗi thư hoặc thư thương mại hàng loạt không mong muốn nào hoặc các hình thức thư rác khác.

 4. KHÔNG BÁN LẠI DỊCH VỤ

  Bạn đồng ý không bán lại Dịch Vụ hoặc bán lại việc sử dụng hoặc truy cập Dịch Vụ.

 5. BỒI THƯỜNG

  Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho Sony VN và công ty mẹ, công ty con, các bên liên kết, quản lý và nhân viên của Sony khỏi mọi tổn thất, trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, yêu cầu, thiệt hại hoặc chi phí (bao gồm cả phí luật sư hợp lý) do bất kỳ bên thứ ba nào gây ra do hoặc phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch Vụ hoặc thực hiện trên Dịch Vụ, hoặc các tin nhắn do bạn đăng hoặc truyền tải trên hoặc thông qua Dịch Vụ hoặc bảo lưu quyền, bằng chi phí của mình, để đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ vấn đề nào khác mà bạn phải bồi thường, điều này sẽ không có nghĩa là bạn được miễn trừ nghĩa vụ bồi thường.

 6. SỬA ĐỔI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG HOẶC DỊCH VỤ

  Sony VN bảo lưu quyền thay đổi Điều Khoản Sử Dụng vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Sony VN cũng bảo lưu quyền sửa đổi hoặc ngừng cung cấp Dịch Vụ tạm thời hoặc vĩnh viễn không phụ thuộc vào việc có thông báo cho bạn hay không. Bạn đồng ý rằng Sony VN sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi hoặc việc ngừng cung cấp Dịch Vụ.

 7. QUYỀN SỞ HỮU CỦA SONY VN

  Nội dung của Trang Web như văn bản, đồ họa, hình ảnh, âm nhạc, logo, nút biểu tượng, liên kết, mã HTML, nhãn hiệu, phần mềm và tài liệu khác (sau đây gọi chung là "Tài Liệu") và phần biên soạn (nghĩa là thu thập, sắp xếp và tổng hợp) của tất cả các Tài Liệu trên Trang Web được bảo vệ theo luật bản quyền, nhãn hiệu và các luật hiện hành khác. Tất cả Tài Liệu và phần biên soạn của chúng là tài sản độc quyền của Sony VN hoặc các nhà cung cấp nội dung hoặc khách hàng của Sony VN. Việc sử dụng trái phép bất kỳ Tài Liệu nào có thể vi phạm luật bản quyền, nhãn hiệu và các luật hiện hành khác. Bạn thừa nhận rằng bất kỳ nội dung nào bạn nhận được thông qua Dịch Vụ có thể được hiển thị, định dạng lại và in chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn. Bạn đồng ý không sửa đổi, sao chép, tái sản xuất, tái xuất bản, tải lên, đăng, truyền, bán hoặc phân phối theo bất kỳ cách nào nội dung có sẵn thông qua Dịch Vụ, bao gồm mã và phần mềm hoặc sử dụng Tài Liệu theo bất kỳ cách nào nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Sony VN và cho bất kỳ mục đích công cộng hoặc thương mại nào.

 8. TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

 9. 12.1 Các tài liệu có sẵn hoặc thông qua Sony VN và bất kỳ đại lý hoặc đối tác nào của Sony VN đều được cung cấp trên cơ sở "có sẵn" và không có bảo đảm hoặc điều kiện dưới bất kỳ hình thức nào dù rõ ràng hay ngụ ý. Bạn đồng ý rõ ràng rằng việc sử dụng Dịch Vụ là rủi ro duy nhất của bạn.

  12.2 Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, Sony VN từ chối một cách rõ ràng tất cả các bảo đảm và điều kiện dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể. Sony VN không đảm bảo rằng Dịch Vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn, cũng như không đảm bảo rằng Dịch Vụ sẽ không bị gián đoạn, được bảo mật kịp thời hoặc không có lỗi. Sony VN không đảm bảo về việc sử dụng các kết quả có thể thu được từ việc sử dụng Dịch Vụ hoặc không đảm bảo rằng các lỗi trong phần mềm sẽ được sửa chữa hoặc trang web này hoặc máy chủ cung cấp trang web này không có vi-rút hoặc thành phần độc hại khác. Sony VN từ chối mọi bảo đảm hoặc tuyên bố rằng tính bảo mật của thông tin được truyền qua Dịch Vụ sẽ được duy trì.

  12.3 Sony VN không bảo đảm về bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào, hoặc việc giao bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào hoặc việc giao bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào được mua hoặc có được thông qua Dịch Vụ hoặc được quảng cáo thông qua các nhà tài trợ hoặc nhà quảng cáo của nhà cung cấp, hoặc đối với bất kỳ giao dịch nào được thực hiện thông qua Dịch Vụ.

  12.4 Không có lời khuyên hoặc thông tin nào, dù bằng miệng hay bằng văn bản, mà bạn có được từ Sony VN hoặc thông qua hoặc từ Dịch Vụ sẽ tạo ra bất kỳ bảo đảm nào không được nêu rõ ràng ở đây.

 10. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

 11. 13.1 Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp, bao gồm nhưng không giới hạn ở sơ suất, Sony VN sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc do hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch Vụ, từ chi phí mua hàng hóa và dịch vụ thay thế, từ bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào được mua hoặc nhận được hoặc tin nhắn nhận được hoặc giao dịch được thực hiện thông qua hoặc từ Dịch Vụ hoặc từ việc truy cập trái phép hoặc thay đổi đường truyền hoặc dữ liệu của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn đối với những thiệt hại do mất lợi nhuận, sử dụng, dữ liệu hoặc các tài sản vô hình khác, ngay cả khi Sony VN đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó.

  13.2 Bạn cũng đồng ý rằng Sony VN sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc gián đoạn, đình chỉ hoặc chấm dứt Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả hoặc điển hình, cho dù việc gián đoạn, đình chỉ hoặc chấm dứt đó là chính đáng hay không, cẩu thả hay cố ý, thiếu thận trọng hay có chủ ý.

  13.3 Một số khu vực pháp lý không cho phép giới hạn loại trừ một số bảo đảm, điều kiện và/hoặc trách nhiệm pháp lý đối với một số loại thiệt hại, vì vậy một số loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn.

 12. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

 13. 14.1 Việc Sony VN không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng sẽ không cấu thành sự khước từ quyền hoặc điều khoản đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản Sử Dụng bị tòa án có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc trái luật, thì (các) điều khoản đó sẽ được sửa đổi để phản ánh ý định gần nhất của các bên và các điều khoản khác của Điều Khoản Sử Dụng sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

  14.2 Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, mọi khiếu nại hoặc nguyên nhân khởi kiện phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ hoặc Điều Khoản Sử Dụng phải được bắt đầu trong vòng một (1) năm sau khi khiếu nại hoặc nguyên nhân khởi kiện phát sinh, nếu không sẽ bị cấm vĩnh viễn.

  14.3 Các tiêu đề phần trong Điều Khoản Sử Dụng chỉ nhằm mục đích thuận tiện và không có hiệu lực hoặc ý nghĩa hợp đồng hoặc pháp lý.

 14. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

  Mỗi hoạt động hoặc dịch vụ riêng lẻ của Dịch Vụ có thể bao gồm các luật/quy định khác ngoài các quy tắc trên và bạn bắt buộc phải xem qua trước khi tham gia vào dịch vụ đó.

 15. THẨM QUYỀN

 16. Các Điều Khoản Sử Dụng này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và bất kỳ tranh chấp hoặc sự khác biệt nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng này hoặc vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này bao gồm bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến sự tồn tại, hiệu lực hoặc chấm dứt của nó, các bên theo đây sẽ nỗ lực hết sức để giải quyết các tranh chấp hoặc khác biệt đó thông qua thương lượng thiện chí. Để đạt được điều này, các bên sẽ tham vấn và đàm phán với nhau, với thiện chí và sự hiểu biết về lợi ích chung, để đạt được một giải pháp công bằng thỏa đáng cho cả hai bên. Nếu các bên không thể đạt được bất kỳ giải pháp nào trong thời hạn ba mươi (30) ngày sau khi bắt đầu đàm phán hoặc ba mươi (30) ngày kể từ ngày một trong các bên đưa ra thông báo về việc đệ trình vấn đề ra trọng tài theo khoản này, tùy theo thời điểm nào muộn hơn, thì tranh chấp hoặc sự khác biệt sẽ được Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam ("VIAC") bên cạnh Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam theo Quy tắc Trọng tài của VIAC đang có hiệu lực mà các quy tắc được coi là được kết hợp bằng cách tham chiếu vào điều khoản này.