Chính Sách v Quyn Riêng Tư

 

Chúng tôi luôn tôn trng quyn riêng tư ca bn.Tài liu này (“Chính Sách v Quyn Riêng Tư”) quy đnh nhng thông tin, do cách thc Công ty TNHH Sony Electronics Vietnam (gi chung Sonyhocchúng tôi”) thu thp s dng d liu nhân ca bn, cách chúng tôi bo v d liu nhân ca bn cũng như cách đ bn th liên h vi chúng tôi.    

Vui ḷng đc k Chính Sách v Quyn Riêng Tư này. Bng cách truy cp vào trang web ca chúng tôi, s dng bt kỳ dch v nào do Sony cung cp, đăng bt kỳ sn phm dch v nào do Sony cung cp, gi bt kỳ thông tin nào cho chúng tôi, hoc bng cách khác th hin s đng ư ca bn, nghĩa bn đă đng ư chp nhn các điu khon ca Chính Sách v Quyn Riêng Tư này.

Chúng tôi quyn sa đi, thay đi hoc điu chnh Chính Sách v Quyn Riêng Tư này vào bt kỳ thi đim nào không cn phi thông báo trước. Bt kỳ s sa đi, thay đi hoc điu chnh nào đu s được thông báo theo tng thi đim trên trang web ca chúng tôi.

1.        D Liu Nhân

1.1.      Trong Chính Sách v Quyn Riêng Tư này, D Liu Nhân nghĩa thông tin thuc v hoc liên quan đến mt nhân đă được xác đnh hoc mt nhân th xác đnh, d, h tên, s đin thoi, ngày sinh, đa ch e-mail, đa ch nhà, …

2.       Thu Thp D Liu Nhân

Chúng tôi th thu thp D Liu Nhân ca bn bng nhiu cách khác nhau. Đôi khi, chúng tôi hoc đi din được u quyn ca chúng tôi th thu thp D Liu Nhân ca bn t các ngun khác.

2.1       Nhng thông tin chúng tôi th thu thp trc tiếp t bn:

2.1.1    Bt c khi nào bn tương tác vi Sony, bn đu th được yêu cu cung cp cho chúng tôi D Liu Nhân ca bn. d:

a)    Mt s dch v ca chúng tôi yêu cu bn to mt tài khon, d My Sony, Sony Store Online. Khi to tài khon ca bn, chúng tôi th yêu cu bn cung cp mt chui các thông tin như h tên, ngày sinh, chi tiết liên h, s thích các tuỳ chn v tài khon bn tin.

b)    Khi bn mua, đăng , gi sn phm đ sa cha hoc đi tr mt trong nhng sn phm ca chúng tôi, chúng tôi th ghi âm li cuc gi hoc lưu li cuc tṛ chuyn /hoc yêu cu bn cung cp thông tin như chi tiết liên h ca bn, ngày giao hàng, đa đim mua hàng thông tin thanh toán. 

c)     Khi bn liên h các trung tâm dch v khách hàng ca chúng tôi đ được h tr, chúng tôi th lưu gi thông tin v cuc tṛ chuyn đó, bao gm h tên ca bn, chi tiết liên h, (nhng) sn phm bn đă mua, do bn liên h vi chúng tôi nhng điu chúng tôi đă tư vn cho bn.

d)    Khi bn tham gia vào mt trong các chương tŕnh khách hàng thân thiết ca chúng tôi, chúng tôi th thu thp thông tin liên quan đến vic s dng chương tŕnh khách hàng thân thiết ca bn nhng phn quà bn nhn được.

e)    Khi bn tham quan gian hàng ca chúng tôi ti mt s kin công cng như hi ch thương mi hoc trin lăm hoc tham gia vào mt trong các kho sát, cuc thi, rút thăm trúng thưởng hoc hi tho ca chúng tôi, chúng tôi th yêu cu bn cung cp thông tin, d như danh thiếp, h tên, chi tiết liên h, s quan tâm s ưa thích ca bn.

f)     Khi bn s dng các dch v trc tuyến ca chúng tôi, chúng tôi th nhn được nhng ni dung bn chn đ đăng ti như đánh giá sn phm, nhn xét, h́nh nh các bài đăng trên din đàn hoc chi tiết v s quan tâm s ưa thích mà bn đă la chn đ chia s vi chúng tôi, d như khi bn chn nhng dch v bn mun nhn.

g)    Khi bn tham gia vào các kho sát hoc nghiên cu, chúng tôi th yêu cu bn cung cp thông tin như đa ch email thông tin v bn.

h)    Khi bn ng tuyn vào Sony, chúng tôi th yêu cu bn cung cp thông tin như h tên ca bn, chi tiết liên h, tŕnh đ hc vn quá tŕnh làm vic.

i)      Khi bn gi D Liu Nhân ca bn cho chúng tôi bt kỳ do nào khác.

2.1.2    Vui ḷng cn thn khi gi thông tin cho chúng tôi, đc bit khi bn nhp thông tin vào các trường thông tin hoc ti lên các h sơ và tài liu khác. Mt s dch v ca chúng tôi hoàn toàn t đng chúng tôi không th nhn biết được nếu bn đă t́nh cung cp thông tin không chính xác hoc nhy cm cho chúng tôi.

2.1.3    Vic cung cp D Liu Nhân ca bn không bt buc. Tuy nhiên, nếu bn không cung cp, chúng tôi không th cung cp cho bn các sn phm hoc dch v ca chúng tôi, không th liên lc vi bn hoc phn hi các yêu cu ca bn. Bn nên đm bo rng tt c D Liu Nhân được gi cho chúng tôi hoàn toàn đy đ, chính xác, trung thc đúng đn nếu không, th dn đến vic chúng tôi không th cung cp các sn phm dch v bn đă yêu cu.

2.1.4    Nếu bn cung cp cho chúng tôi bt kỳ D Liu Nhân nào liên quan đến mt bên th ba ( d như thông tin v v chng, con cái, cha m, /hoc nhân viên ca bn), bng cách gi các D Liu Nhân đó cho chúng tôi nghĩa bn tuyên b vi chúng tôi rng bn đă được s đng ư ca bên th ba v vic cung cp cho chúng tôi D Liu Nhân ca h. 

2.2       Thông tin chúng tôi th thu thp t các ngun khác:

2.2.1    Chúng tôi cũng th thu thp D Liu Nhân ca bn t các ngun công khai sn t các bên th ba, bao gm:

a)    Khi bn mua sn phm ca chúng tôi, chúng tôi th thc hin vic kim tra tín dng tài chính đ đm bo khon thanh toán không được thc hin mt cách gian ln liu xếp hng tín dng ca bn phù hp hay không.

b)    Nếu bn mua các sn phm hoc dch v ti mt ca hàng Sony Centre hoc ca hàng bán l khác, chúng tôi th nhn các thông tin nht đnh v giao dch mua hàng ca bn ti ca hàng bán l đó.

c)     Chúng tôi cũng th nhn được thông tin v bn t các công ty khác thuc Tp đoàn Sony bn đă tương tác. C th, khi bn liên kết các tài khon ca bn vi mt s dch v ca Tp đoàn Sony.

d)    Khi thc hin các cuc gi bán hàng cho doanh nghip, chúng tôi th dùng các chi tiết liên h ca doanh nghip đă được công khai.

e)    Trong quá tŕnh nghiên cu phát trin, chúng tôi th s dng thông tin đă được công khai rng răi ca bn.

2.3       Thông tin chúng tôi th thu thp liên quan đến mng hi

2.3.1    Nếu bn s dng bt kỳ ng dng mng hi, các trang web hoc plugin nào ca chúng tôi hoc bn s dng mt trong nhng sn phm hoc dch v ca chúng tôi cho phép tương tác vi mng hi, chúng tôi th nhn được thông tin liên quan đến các tài khon mng hi ca bn. d:

a)    Nếu bn dùng tài khon mng hi ca ḿnh đăng nhp vào mt trong nhng trang web hoc dch v ca chúng tôi, chúng tôi th nhn được nhng chi tiết cơ bn t h sơ mng hi ca bn. Các chi tiết cơ bn chúng tôi nhn được th ph thuc vào thiết lp quyn riêng tư tài khon mng hi ca bn, tuy nhiên, chúng th bao gm ID mng hi, h tên, nh đi din, gii tính ngôn ng ca bn. Chúng tôi cũng th nhn được các thông tin khác t h sơ ca bn nếu bn cho phép chúng tôi truy cp.

b)    Nếu bn nhp vào nút ‘like’, ‘+1’ hoc ‘tweet’ hoc nút tương t trên mt trong các trang web hoc dch v ca chúng tôi, chúng tôi th ghi li s vic đó. Ngoài ra, ni dung bn đang xem th được đăng ti lên h sơ mng hi hoc ngun cp d liu mng hi ca bn. Chúng tôi th nhn được thông tin v các tương tác tiếp theo sau đó đi vi ni dung đă được đăng ti này ( d, khi các liên h ca bn nhp vào mt đường dn ca ni dung đă được đăng ti), chúng tôi th kết hp vi nhng chi tiết chúng tôi lưu tr v bn.

c)     Nếu bn ‘like’, ‘+1’ hoc nhp vào nút chc năng tương t trên mt trong nhng trang ca chúng tôi trên mt nn tng mng hi, chúng tôi th nhn được thông tin v h sơ mng hi ca bn, tuỳ thuc vào thiết lp quyn riêng tư tài khon mng hi ca bn.            

d)    Đ biết thêm thông tin chi tiết v cách bn th kim soát vic truy cp vào h sơ mng hi ca ḿnh, bn nên tham kho chính sách v quyn riêng tư và các hướng dn khác sn trên trang web ca mng hi đó.

2.4      Các thông tin chúng tôi th thu thp khi bn s dng các trang web, sn phm dch v ca Sony

2.4.1    Mt s trang web, sn phm h tr kết ni internet dch v trc tuyến ca Sony cung cp cho chúng tôi các thông tin v vic s dng ca bn, bao gm:

a)    Chi tiết v ni dung bn đă xem tương tác. Ví d: khi bn s dng trang web ca chúng tôi, chúng tôi th thu thp thông tin v lượt truy cp ca bn, như phn mm tŕnh duyt ca bn, nhng trang bn đă xem nhng mt hàng bn đănhpvào hoc thêm vào gi hàng ca bn.

b)    Nht dch v, nht sn phm hoc nht máy ch lưu gi thông tin v vic bn s dng dch v, sn phm trang web ca chúng tôi, như đa ch IP, thông tin tŕnh duyt (bao gm chui tác nhân người dùng HTTP), HTTP client yêu cu thông tin, thi gian đa đim v các hot đng ca bn, domain, thiết lp ca thiết b ng dng, li hot đng phn cng.

c)     Thông tin v thiết b như (các) ID thiết b ca bn /hoc thông tin v v trí thc tế thiết b ca bn. d: khi bn đang dùng dch v hoc ng dng đnh v đa bn đă đng ư chia s v trí ca bn.

d)    S quan tâm s ưa thích mà bn đă la chn trong quá tŕnh cài đt sn phm hoc dch v h tr kết ni Internet.

e)    Trao đi gia bn vi các trung tâm dch v khách hàng ca chúng tôi hoc vi các nhân s Sony khác th được kim soát ghi li.

f)     Nh́n chung, thông tin này được thu thp bng cách dùng đnh danh s như s hiu thiết b, cookie tŕnh duyt hoc đa ch IP ca bn. Các đnh danh này được s dng đ phân bit thông tin được cung cp bi tŕnh duyt hoc thiết b ca bn vi thông tin ca mt tŕnh duyt hoc thiết b ca người dùng khác.

g)    Chúng tôi th kết hp các thông tin đă được thu thp vi mt hoc nhiu tài khon ca bn, d, trong trường hp bn đăng nhp vào mt dch v khi thông tin được thu thp.

3.        Mc Đích ca vic Thu Thp, S Dng Tiết L D Liu Nhân ca Bn

3.1       Thông thường, chúng tôi thu thp, s dng tiết l D Liu Nhân ca bn cho các mc đích sau:

3.1.1    Cung Cp Dch V

Chúng tôi th s dng thông tin nhân đ cung cp cho bn các dch v, bao gm:

a)    Cung cp sn phm hoc dch v bn đă yêu cu, bao gm vic kim tra gian ln trong khon thanh toán đó hay không, giao sn phm bn đă mua hoc giao sn phm đă sa cha cho bn hoc đ đm bo rng bn s được hưởng tt c chương tŕnh đc bit hoc khuyến mi liên quan ( thc hin nghĩa v ca Sony đi vi bt kỳ tho thun nào th gia Sony vi bn).

b)    Thúc đy x các t́m kiếm yêu cu cung cp thông tin ca bn khi bn liên h vi chúng tôi v Sony các sn phm dch v ca Sony.

c)     Gii quyết các khiếu ni, phn hi x các yêu cuthc mc.

d)    Cung cp dch v chăm sóc khách hàng, dch v bo hành, đi tr sn phm các dch v sau bán hàng khác.

e)    Đ xác minh danh tính ca bn khi bn liên h vi chúng tôi.

f)     Đ cung cp các dch v h tr thanh toán ca chúng tôi. Khi bn s dng ca hàng trc tuyến ca chúng tôi, các chi tiết v bt kỳ sn phm nào bn mua đa ch email ca bn th được thu thp khi bn nhp các thông tin vào phn thanh toán. Nếu bn chưa hoàn tt vic mua hàng ca ḿnh, chúng tôi th liên h vi bn bng cách s dng các chi tiết này đ h tr bn ( d như trong trường hp bn đang gp phi s c v k thut). Đây mt dch v tuỳ chn. Bn th la chn không nhn các email h tr thanh toán ca chúng tôi vào bt kỳ lúc nào bng cách thc hin theo đường dn cui mi email h tr ca chúng tôi. 

3.1.2    Phát trin sn phm dch v

Chúng tôi th dùng D Liu Nhân cho mc đích phát trin sn phm dch v ca chúng tôi như:

a)    Cho mc đích đào to nhân viên đm bo cht lượng, đc bit nhân viên quan h khách hàng ca chúng tôi trong các cuc gi, email các trung tâm h tr khác. d: chúng tôi th kim soát ghi li các cuc gi ca bn tương tác trc tiếp vi khách hàng.

b)    Đ đo lường hiu sut ca chúng tôi, khc phc s c, ci thin ci tiến sn phm, dch v đ hiu qu ca chúng tôi, sa li hoc tham kho ư kiến ca bn v các sn phm dch v ca Sony tiến hành kho sát sn phm.

c)     Đ thc hin các hot đng nghiên cu, phát trin, phân tích thng nghiên cu tiếp th nhm to ra ci thin các sn phm dch v mi hin ti ca Sony, các khuyến ngh, qung cáo các thông tin khác t́m hiu thêm v khách hàng nói chung.

3.1.3    Tiếp th

Chúng tôi s s dng D Liu Nhân ca bn đ gii thiu các sn phm dch v chúng tôi tin rng th bn s quan tâm. Các sn phm dch v này th được chúng tôi, các công ty liên quan, các đi tác kinh doanh hoc các nhà cung cp dch v ca chúng tôi cung cp cho bn. Khi nhn được được các thông tin tiếp th đin t t chúng tôi, bn th chn không tiếp tc nhn thông tin tiếp th bng cách thc hin theo hướng dn chn không tham gia được cung cp trong các thông tin tiếp th đó.

Các trường hp chúng tôi th s dng D Liu Nhân ca bn cho mc đích tiếp th, bao gm:

a)    Cung cp cho bn các tin tc thông báo khác thông qua đường bưu đin, email, đin thoi, tin nhn văn bn (SMS), mng hi hoc tin nhn nhanh trong trường hp bn đă đng ư trước hoc chúng tôi được cho phép theo pháp lut hin hành. Các thông tin này th bao gm chi tiết v sn phm dch v mi nht ca Sony, bao gm các nâng cp các ưu đăi đc bit th bn s quan tâm.

b)    Thc hin các chương tŕnh rút thăm trúng thưởng, cuc thi t chc bt kỳ chương tŕnh khuyến măi hoc s kin nào khác.

c)     Hin th các ni dung, đ xut qung cáo được nhân hoá cho bn nhm đnh hướng mc tiêu đến các ca hàng, dch v, ni dung, đ xut, qung cáo thông tin ca Sony mt cách hiu qu hơn. Bn th nhn ra s nhân hoá này s đnh hướng mc tiêu khi bn s dng các sn phm dch v ca Sony, khi chúng tôi liên h vi bn đ gii thiu v các thông tin tiếp th khi bn truy cp các trang web dch v ca chúng tôi bên th ba hin th qung cáo ca chúng tôi hoc ca các đi tác qung cáo ca chúng tôi ( d: bn th nh́n thy qung cáo ca mt sn phm bn đă xem gn đây trên mt trong các trang web ca chúng tôi). S nhân hoá đnh hướng mc tiêu bn quan sát được trên các trang web ca chúng tôi hoc trên các qung cáo truyn thông trc tuyến ca chúng tôi th s dng ID hoc cookie ca bn do chúng tôi hoc bên đi tác qung cáo th ba ca chúng tôi thiết lp. các trường hp khác, các dch v ca chúng tôi th các thiết lp c th đ kim soát các ni dung được nhân hoá bn nên tham kho chính sách v quyn riêng tư ca các dch v liên quan đ biết thêm thông tin.

d)    To s liu thng tng hp, n danh v vic s dng trang web, sn phm, dch v chương tŕnh khách hàng thân thiết ca chúng tôi chúng tôi th chia s vi các bên th ba /hoc công b công khai.

e)    S dng các đánh giá sn phm, nhn xét hoc ni dung bn đă đăng ti lên các trang web hoc dch v ca chúng tôi hin th công khai đ dn liên kết đến, đăng ti hoc công khai nơi khác bao gm trong các qung cáo ca chúng tôi. Mi khi bn to mi hoc tr li mt bài đăng hoc ch đ trên mt trang din đàn ca Sony, cùng vi vic cung cp dch v din đàn này, chúng tôi cũng th ghi li tên được dùng trên din đàn ca bn, ngày gi ca bài đăng hoc ch đ vi chi tiết tài khon ca bn. Chúng tôi thc hin điu này đ hiu hơn vnhng người dùng đin h́nhtrên các din đàn ca chúng tôi đ la chn hoc điu chnh các thông tin tiếp th ca chúng tôi tương ng vi hot đng trên din đàn ca bn. Chúng tôi không dùng ni dung ca các bài đăng hoc ch đ ca bn trên các din đàn cho các mc đích b sung này.

3.1.4    Bo mt, pḥng chng điu tra gian ln

a)    Chúng tôi th dùng D Liu Nhân ca bn được thu thp t vic kim soát các trang web, dch v trc tuyến email ca chúng tôi cho mc đích bo mt. Chúng tôi cũng th s dng D Liu Nhân ca bn đ phân tích, khc phc s c, điu tra, gii quyết hoc x bt kỳ vn đ hoc l hng bo mt nào. Thông tin này th được chuyn đến cnh sát hoc các cơ quan có thm quyn phù hp khác.

b)    Chúng tôi th s dng D Liu Nhân đ ngăn chn, phát hin điu tra ti phm thương mi, tranh chp hoc gian ln thương mi, điu tra bt kỳ hành vi vi phm chính sách nào ca chúng tôi đ tiến hành kim toán, thm đnh hoc đ phân tích, ngăn chn qun các ri ro thương mi đi vi Sony. d, chúng tôi th s dng thông tin ca bn như (các) ID thiết b ca bn nhm đm bo bt kỳ phiếu quà tng hoc gim giá liên quan đến bt kỳ chương tŕnh khuyến mi hoc chiến dch nào s không được nhn mt cách gian ln đ kim tra liu khon thanh toán được thc hin mt cách gian ln hay không.

c)     Chúng tôi cũng th s dng D Liu Nhân ca bn theo yêu cu ca pháp lut, quy đnh hin hành lnh toà án đ chp hành các yêu cu cung cp thông tin pháp hp pháp t các cơ quan đó. Chúng tôi có th s dng D Liu Nhân ca bn đ thc thi hoc bo v quyn li hp pháp ca bt kỳ công ty nào thuc Tp đoàn Sony hoc các điu khon điu kin ca bt kỳ sn phm hoc dch v nào ca Sony bao gm c vic yêu cu tư vn pháp gii quyết tranh chp.

3.1.5    Các mc đích khác

a)    Chúng tôi th s dng D Liu Nhân ca bn cho các mc đích khác liên quan mt cách hp đến các mc đích trên.

b)    Khi bn ng tuyn vào mt v trí ti Sony, chúng tôi s s dng D Liu Nhân ca bn cho mc đích tuyn dng.

c)     th chúng tôi cũng đă thông báo c th cho bn v vic chúng tôi thu thp, s dng hoc tiết l D Liu Nhân ca bn cho các mc đích khác. Nếu vy, chúng tôi s thu thp, s dng tiết l D Liu Nhân ca bn cho các mc đích b sung đó, tr trường hp chúng tôi thông báo khác cho bn.

d)    Chúng tôi th s dng D Liu Nhân ca bn đ qun các hot đng qun tr kinh doanh ca Sony qun vic tuân th các chính sách quy tŕnh ni b.

e)    Chúng tôi th s dng D Liu Nhân ca bn đ thúc đy các giao dch đi vi tài sn doanh nghip ( th m rng cho bt kỳ hot đng sáp nhp, mua li hoc mua bán tài sn nào) liên quan đến bt kỳ công ty hoc công ty liên kết nào ca Sony.

f)     Chúng tôi th x D Liu Nhân ca bn bng cách s dng trí thông minh nhân to hoc công c ra quyết đnh t đng cho các mc đích được nêu c th trong chính sách này. Chúng tôi s không thc hin hot đng này nếu b nghiêm cm bi pháp lut ti đa phương.

g)    D Liu Nhân ca bn cũng th được kết hp hoc được liên kết thông qua mt đnh danh duy nht, như cookie, s tài khon, đa ch email chúng tôi cũng th kết hp bt kỳ D Liu Nhân nào ca bn cho bt kỳ mc đích nào được lit trong chính sách này. Đ thun tin cho bn /hoc cho chúng tôi ( d: nhm giúp cho vic đăng dch v mi ca bn d dàng hơn), đ chúng tôi th mang đến s h tr mt cách lin mch hơn bt c khi nào bn liên h vi chúng tôi mang đến các dch v, ni dung, tiếp th qung cáo tt hơn, được nhân hoá cho riêng bn. 

4.       X D Liu ca Tr Em

4.1       Đi vi chúng tôi, tr em bt kỳ ai dưới 16 tui. Chúng tôi không c t́nh t́m kiếm hoc thu thp D Liu Nhân t hoc ca tr em không s đng ư ca ph huynh hoc người giám h.

4.2      Nếu chúng tôi biết rng D Liu Nhân đă được gi cho chúng tôi liên quan đến tr em không s đng ư ca ph huynh hoc người giám h, chúng tôi s dùng mi n lc hp đ:

a)    Xoá b D Liu Nhân đó sm nht th.

b)    Nếu không th xoá b, chúng tôi đm bo rng D Liu Nhân đó s không được tiếp tc s dng cho bt kỳ mc đích nào khác cũng như không được tiết l cho bt kỳ bên th ba nào.

c) Bt kỳ ph huynh hoc người giám h nào thc mc v vic chúng tôi x thông tin nhân liên quan đến con em ca ḿnh, vui ḷng liên h vi chúng tôi thông qua thông tin chi tiết đă cung cp cui Chính Sách v Quyn Riêng Tư này.

5.       Lưu Gi D Liu Nhân ca bn

5.1       Chúng tôi s ch lưu gi D Liu Nhân ca bn trong khong thi gian cn thiết mt cách hp cho các mc đích khác nhau được quy đnh trong Chính Sách v Quyn Riêng Tư này hoc đ tuân th bt kỳ pháp lut quy đnh hin hành nào liên quan đến vic bt buc lưu gi mt s loi thông tin nht đnh. 

6.       Tiết L Chuyn Giao D Liu Nhân

6.1       Theo quy đnh ca bt kỳ pháp lut hin hành nào, chúng tôi th tiết l hoc chuyn D Liu Nhân ca bn cho các bên sau theo các mc đích đă được lit bên trên:

a)    các công ty liên quan hoc công ty liên kết ca Sony các nhân viên ca h cung cp ni dung, sn phm dch v cho bn hoc cho Sony.

b)    các đi , nhà thu hoc bên th ba cung cp các dch v cho Sony.

c)     các ca hàng thương mi hoc nhà bán l cung cp các phn thưởng quyn li.

d)    bt kỳ đi tác kinh doanh, nhà đu tư, người được u nhim, người nhn chuyn nhượng (hin ti hoc trong tương lai) đ thúc đy các giao dch đi vi tài sn doanh nghip ( th m rng sang bt kỳ hot đng sáp nhp, mua li hoc mua bán tài sn nào) bao gm bt kỳ công ty hoc công ty liên kết liên quan nào ca Sony.

e)    các c vn chuyên môn ca chúng tôi như kim toán viên, c vn tài chính lut sư.

f)     các cơ quan qun chính ph, cc tác v hoc các cơ quan pháp đnh hoc các cơ quan thc thi pháp lut theo bt kỳ pháp lut, quy tc, hướng dn quy đnh hoc chương tŕnh nào do bt kỳ cơ quan chính ph nào áp đt.

g)    bt kỳ bên nào khác mà bn y quyn c th cho chúng tôi tiết l D Liu Cá Nhân ca bn.

6.2      Mt s bên tiếp nhn th bên ngoài Vit Nam như Nht Bn, Singapore, các Tiu Vương Quc Rp Thng Nht, Vương Quc Anh, Hoa Kỳ, n Đ Trung Quc. th các quc gia này pháp lut bo v d liu không cùng cp đ như Vit Nam. Chúng tôi s dng nhiu cơ chế pháp khác nhau, bao gm các tha thun chia s d liu, đ đm bo mc đ bo v thích hp cho D Liu Cá Nhân ca bn. Chúng tôi hiu rng bn đă cho phép đng ư cho Sony chuyn D Liu Nhân ca bn ra khi Vit Nam cho bt kỳ mc đích nào như được litbên trên. Nếu bn bt kỳ câu hi hoc thc mc nào, vui ḷng liên h vi chúng tôi thông qua chi tiết liên lc được cung cp cui Chính Sách v Quyn Riêng Tư này.

7.       Các bin pháp bo mt

7.1       Chúng tôi thc hin các bin pháp k thut, vt qun tr phù hp hp v mt thương mi đ bo v D Liu Nhân ca bn không b s dng sai mc đích hoc b hy, mt mát, thay đi, tiết l, mua li hoc truy cp do ư, bt hp pháp hoc trái phép theo pháp lut hin hành. Vic x h thng này bao gm:

a)    Gii hn truy cp thông tin s dng các công ngh qun danh tính truy cp đ kim soát vic truy cp vào các h thng x lưu tr thông tin.

b)    Áp dng các bin pháp bo v vt , đin t theo quy tŕnh phù hp vi các tiêu chun ca ngành.

c)     yêu cu tt c nhân viên hoàn thành đào to v bo mt thông tin.

d)    kim soát thường xuyên soát vic thc hành ca chúng tôi so vi các chính sách ca chúng tôi thông l tt nht ca ngành.

8.       Cookie, web beacon embedded script

8.1       Nhm ci thin các dch v ca chúng tôi, đôi khi chúng tôi dùng các phương thc theo dơi t đng như cookie. Cookie là mt phn d liu nh mà máy ch mng ca chúng tôi gi đến tŕnh duyt web ca bn khi bn truy cp vào các phn nht đnh trên trang web ca chúng tôi và mc đích ca vic này là nhm giúp chúng tôi hiu rơ hơn v s quan tâm ca bn đi vi trang web ca chúng tôi. Chúng tôi có th dùng cookie đ cá nhân hoá ni dung, các khuyến ngh, qung cáo và thông tin được gi đến bn tr nên phù hp vi bn và s quan tâm ca bn hơn. Ví d, bn có th nh́n thy mt qung cáo v mt sn phm mà gn đây bn đă xem trên trang web ca chúng tôi. Vui ḷng lưu ư rng các cookie không nhn dng đích danh người dùng mc dù chúng tht s nhn dng tŕnh duyt ca người dùng. Bn luôn có th chn vô hiu hoá vic lưu tr cookie trên máy vi tính ca bn bng cách thay đi thiết lp tŕnh duyt ca bn. Vic vô hiu hoá cookie th dn đến s hn chế trong tri nghim các tính năng và dch v ca chúng tôi và trong mt s trường hp, chúng tôi s không th cung cp các dch v hoc mt phn dch v mà bn đă yêu cu. Ni dung t mt s đi tác kinh doanh ca chúng tôi được kết hp và liên kết t trang web cũng có th s dng cookie. Tuy nhiên, chúng tôi không có quyn truy cp hoc kim soát các cookie hoc các trang web này.

8.2      “Web beacon” (c̣n được gi là image tag, pixel tag, clear GIF hoc web bug) là mt đon mă nh được dùng đ thu thp d liu qung cáo như đếm lượt xem trang web, lượt xem khuyến mi hoc phn hi qung cáo. Web beacon hoc các công ngh tương t có th được dùng cho nhiu mc đích khác nhau, bao gm nhưng không gii hn vic đếm lượt truy cp vào các trang web ca chúng tôi và kim soát cách người dùng điu hướng các trang web ca chúng tôi.

8.3      “Embedded script” mt mă lp tŕnh được thiết kế đ thu thp thông tin v tương tác ca bn trên các trang web ca chúng tôi, ví d như các đường dn bn đă nhp vào. Đon mă s được ti v tm thi trong thiết b ca bn t máy ch ca chúng tôi hoc ca mt bên th ba, đon mă này s ch được kích hot khi bn kết ni vi trang web ca chúng tôi và s được hu kích hot hoc xoá b ngay sau đó.

9.       Quyn ca ch th d liu

9.1       Theo pháp lut hin hành ti Vit Nam, là mt ch th d liu, bn có quyn:

a)    truy cp vào d liu ca bn;

b)    xoá b hoc điu chnh d liu ca bn trong trường hp phát hin không chính xác;

c)     phn đi vic x d liu ca bn đ hn chế vic x ;

d)    thu hi s đng ư ca bn v vic đng ư cho x d liu;

e)    yêu cu cung cp d liu ca bn đnh dng chun đ th chuyn d liu sang nơi khác; và

f)     không tuân theo mt quyết đnh ch da trên quá tŕnh x t đng

10.      Liên h

10.1     Nếu bn có bt k câu hi, ư kiến, thc mc nào hoc yêu cu thu hi s đng ư ca bn, yêu cu truy cp hoc điu chnh các bn lưu D Liu Cá Nhân ca bn hoc đ thc hin bt k quyn nào ca bn, bn có th liên h vi chúng tôi theo chi tiết bên dưới:

            CÔNG TY TNHH SONY ELECTRONICS VIỆT NAM

            Đa ch: Tng 6 & 7, Ṭa nhà President Place, 93 Nguyn Du, Phường Bến Nghé, Qun 1, Thành ph H Chí Minh

            S đin thoi: 028. 3822.2227

            Nếu bn có bt k thc mc nào liên quan đến vic thu thp hoc x lư D Liu Cá Nhân ca bn, vui ḷng liên h Piinquiry.SEV@ap.sony.com

10.2     Nếu bn thu hi s đng ư ca bn đi vi bt k hoc tt c vic s dng D Liu Cá Nhân ca bn, tu thuc vào tính cht ca yêu cu ca bn, chúng tôi s không th tiếp tc cung cp sn phm và/hoc dch v cho bn. Ngoài ra, có mt s trường hp chúng tôi không cn phi cung cp quyn truy cp vào thông tin cá nhân ca bn.