นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

ความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญและเคร่งครัดอย่างยิ่ง เอกสารฉบับนี้ (นโยบายความเป็นส่วนตัว) จะอธิบายว่า บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด (เรียกรวมว่า โซนี่ หรือ เรา) จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเรื่องใดบ้าง เพราะเหตุใด และอย่างไร รวมถึงวิธีการที่เราจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีที่ท่านสามารถติดต่อเราได้

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างละเอียด การที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา ใช้บริการใด ๆ ของโซนี่ ลงทะเบียนใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการใด ๆ ที่โซนี่จัดหาให้ ให้ข้อมูลใด ๆ ให้กับเรา หรือแสดงความตกลงไม่ว่าจะด้วยวิธีใด จะถือว่าท่านได้ตกลงและยินยอมตามเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไข ปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การแก้ไข การปรับเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงใด ๆ จะถูกประกาศไว้บนเว็บไซต์ของโซนี่เป็นครั้งคราว

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

1.1. ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบต่าง ๆ ในบางกรณี เราหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลอื่น

2.1 ข้อมูลที่เราอาจเก็บรวบรวมจากท่านโดยตรง

2.1.1 เมื่อใดก็ตามที่ท่านติดต่อกับโซนี่ เราอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเรา เช่น

ก)      การให้บริการบางประเภทของเรากำหนดให้ท่านต้องสร้างบัญชีผู้ใช้ เช่น My Sony, Sony Store Online, Sony Digital Workshop, Alpha Universe และ Sony Expo เมื่อท่านสร้างบัญชีผู้ใช้ เราอาจขอให้ท่านให้ข้อมูล เช่น ชื่อของท่าน วันเดือนปีเกิด รายละเอียดการติดต่อ ความสนใจ และการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้และจดหมายข่าว

ข)      เมื่อท่านซื้อ ลงทะเบียน ส่งซ่อม หรือส่งคืนผลิตภัณฑ์ของเรา เราอาจบันทึกเสียงการสนทนาหรือการส่งข้อความ และ/หรือ ขอข้อมูลจากท่าน เช่น รายละเอียดการติดต่อของท่าน วันที่จัดส่ง รวมทั้งสถานที่ซื้อ และข้อมูลการชำระเงิน

ค)      เมื่อท่านติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเราเพื่อขอความช่วยเหลือ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสนทนา รวมถึงชื่อของท่าน รายละเอียดการติดต่อ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ท่านซื้อ เหตุผลที่ท่านติดต่อเรา และคำแนะนำที่เราแจ้งแก่ท่าน

ง)      เมื่อท่านเข้าร่วมโปรแกรมสมาชิกประจำ (loyalty programs) ของเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสมาชิกประจำและรางวัลที่ท่านมีคำขอใช้สิทธิ

จ)      เมื่อท่านเยี่ยมชมบูธของเราในงานกิจกรรมสาธารณะ เช่น งานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ หรือเข้าร่วมทำแบบสอบถาม การประกวดแข่งขัน การจับรางวัล หรือเวิร์กชอป เราอาจขอข้อมูลจากท่าน เช่น นามบัตร ชื่อ รายละเอียดการติดต่อ ความสนใจ และความชื่นชอบส่วนบุคคล

ฉ)      เมื่อท่านใช้บริการออนไลน์ของเรา เราอาจได้รับเนื้อหาที่ท่านเลือกอัปโหลด เช่น รีวิวผลิตภัณฑ์ ความคิดเห็น รูปภาพ ภาพถ่าย และโพสต์กระทู้ หรือรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านสนใจและชื่นชอบเป็นการส่วนบุคคลซึ่งท่านเลือกที่จะแจ้งให้เราทราบ เช่น เมื่อท่านเลือกบริการต่าง ๆ ที่ท่านประสงค์จะรับ

ช)      เมื่อท่านเข้าร่วมในทำแบบสอบถามและงานวิจัยต่าง ๆ เราอาจขอข้อมูลจากท่าน เช่น อีเมลของท่านและข้อมูลเกี่ยวกับท่าน

ซ)      เมื่อท่านสมัครงานในตำแหน่งงานใด ๆ ที่โซนี่ เราอาจขอข้อมูลจากท่าน เช่น ชื่อของท่าน รายละเอียดการติดต่อ การศึกษา และประวัติการทำงาน

ฌ)     เมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเราด้วยเหตุผลอื่นใด

2.1.2 โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อท่านส่งข้อมูลให้กับเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อท่านกรอกข้อมูลในช่องที่ใส่ข้อความได้อิสระหรืออัปโหลดเอกสารและเนื้อหาอื่น ๆ การให้บริการบางประเภทของเราถูกสั่งงานด้วยระบบอัตโนมัติ และเราอาจไม่ทราบว่า ท่านให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนแก่เราโดยบังเอิญ

2.1.3 ท่านไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราให้แก่ท่าน สื่อสารกับท่าน หรือตอบคำถามของท่านได้ ท่านควรตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ส่งให้เรานั้นสมบูรณ์ แม่นยำ เป็นความจริงและถูกต้อง มิเช่นนั้น อาจส่งผลให้เราไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการแก่ท่านตามที่ท่านร้องขอได้

2.1.4 ถ้าท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลอื่นแก่เรา (เช่น ข้อมูลของคู่สมรส บุตร บิดามารดา และ/หรือ ลูกจ้างของท่าน) โดยการส่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้เรา ท่านให้คำรับรองแก่เราว่า ท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้นให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่เราได้

2.2 ข้อมูลที่เราอาจเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลอื่น

2.2.1 เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลที่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วและจากบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึง

ก)      เมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากเรา เราอาจดำเนินการตรวจสอบสินเชื่อและการเงินเพื่อรับรองว่า การชำระเงินไม่ได้เป็นไปโดยทุจริต และท่านมีอันดับความน่าเชื่อถือที่เหมาะสมเพียงพอ

ข)      ถ้าท่านซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากศูนย์โซนี่หรือร้านจำหน่ายปลีกรายอื่น เราอาจได้รับข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับการซื้อของท่านจากร้านจำหน่ายปลีกรายนั้น

ค)      เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับท่านจากบริษัทอื่นในกลุ่มบริษัทโซนี่ที่ท่านติดต่อด้วย โดยเฉพาะเมื่อท่านเชื่อมโยงบัญชีของท่านสำหรับการรับบริการบางประเภทของกลุ่มบริษัทโซนี่

ง)      เมื่อดำเนินการโดยการติดต่อทางโทรศัพท์ผ่านฝ่ายขายระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ เราอาจใช้รายละเอียดการติดต่อทางธุรกิจที่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว

จ)      เมื่อดำเนินงานวิจัยและพัฒนา เราอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว

2.3 ข้อมูลที่เราอาจเก็บรวบรวมเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์

2.3.1 ถ้าท่านใช้แอปพลิเคชัน หน้าเพจ หรือปลั๊กอิน (plugin) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของเรา หรือท่านใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่งของเราที่ได้รับความยินยอมให้เชื่อมโยงผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ของท่าน เช่น

ก)      ถ้าท่านเข้าสู่เว็บไซต์หรือบริการของเราโดยใช้บัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ของท่าน เราอาจได้รับรายละเอียดเบื้องต้นจากโปรไฟล์เครือข่ายสังคมออนไลน์ของท่าน รายละเอียดเบื้องต้นที่เราได้รับอาจขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ของท่าน อย่างไรก็ตาม รายละเอียดเบื้องต้นอาจรวมถึง รหัสประจำตัว (ID) ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ชื่อ รูปโปรไฟล์ เพศ และสถานที่ นอกจากนี้ เราอาจได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากโปรไฟล์ของท่านถ้าท่านอนุญาตให้เราเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

ข)      ถ้าท่านกดปุ่ม ชอบ +1 หรือ ทวีต หรือปุ่มกดอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันบนเว็บไซต์หรือบริการของเรา เราอาจบันทึกข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงว่าท่านได้ดำเนินการดังกล่าว นอกจากนี้ เนื้อหาที่ท่านกำลังเยี่ยมชมอาจถูกเผยแพร่ไปที่โปรไฟล์หรือฟีดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของท่าน เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์อื่นกับเนื้อหาถูกเผยแพร่นี้ (เช่น รายละเอียดการติดต่อของท่านจากการคลิกลิงก์ในเนื้อหาที่ได้รับการเผยแพร่) ซึ่งเราอาจเชื่อมโยงกับรายละเอียดที่เราจัดเก็บเกี่ยวกับท่าน

ค)      ถ้าท่านกดปุ่ม ชอบ +1 หรือกระทำการโดยประการอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกันบนหน้าเพจของเราบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโปรไฟล์เครือข่ายสังคมออนไลน์ของท่าน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ของท่าน

ง)      สำหรับข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ท่านจะสามารถควบคุมการเข้าถึงโปรไฟล์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของท่าน ท่านควรศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวและแนวทางอื่น ๆ ที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ของท่าน

2.4 ข้อมูลที่เราอาจเก็บรวบรวมเมื่อท่านใช้เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ จากโซนี่

2.4.1 เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ที่เปิดใช้งานอินเทอร์เน็ต และบริการออนไลน์บางส่วนของเราจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของท่านให้แก่โซนี่ ได้แก่

ก)      รายละเอียดของเนื้อหาที่ท่านเยี่ยมชมและมีปฏิสัมพันธ์ด้วย เช่น เมื่อท่านใช้เว็บไซต์ของเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของท่าน เช่น ซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์ของท่านจากหน้าเพจที่ท่านเยี่ยมชม และรายการใดที่ท่าน คลิก หรือเพิ่มลงในตะกร้าสินค้าของท่าน

ข)      บันทึกบริการ ผลิตภัณฑ์ หรือเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ ผลิตภัณฑ์ หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ ของท่านซึ่งเราเป็นผู้จัดหาให้ เช่น หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน (IP address) ข้อมูลเบราว์เซอร์ (รวมถึง HTTP user agent strings) ข้อมูลคำขอผู้ใช้งาน HTTP รวมทั้งเวลาและสถานที่ตั้งของกิจกรรมของท่าน โดเมน การตั้งค่าอุปกรณ์และแอปพลิเคชัน ข้อผิดพลาดและกิจกรรมฮาร์ดแวร์

ค)      ข้อมูลอุปกรณ์ เช่น หมายเลขประจำตัวของอุปกรณ์ของท่าน และ/หรือ ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งทางกายภาพของอุปกรณ์ของท่าน เช่น เมื่อท่านกำลังใช้บริการหรือแอปพลิเคชันที่ระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ และท่านยินยอมให้แบ่งปันตำแหน่งของท่าน

ง)      ความสนใจและความชื่นชอบซึ่งท่านระบุไว้ระหว่างการตั้งค่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เปิดใช้งานอินเทอร์เน็ต

จ)      การติดต่อสื่อสารใด ๆ ระหว่างท่านกับศูนย์บริการลูกค้าของเราหรือบุคลากรโซนี่อาจถูกตรวจสอบและบันทึก

ฉ)      โดยทั่วไป ข้อมูลนี้จะถูกเก็บรวบรวม โดยใช้ตัวระบุดิจิทัล เช่น หมายเลขอุปกรณ์ คุกกี้ (cookie) ของเบราว์เซอร์ หรือหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน (IP address) ของท่าน ตัวระบุเหล่านี้ใช้เพื่อแยกแยะข้อมูลที่เบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่านให้มากับเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้รายอื่น

ช)      เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้กับบัญชีของท่านอย่างน้อยหนึ่งบัญชีหรือหลายบัญชี เช่น ถ้าท่านลงชื่อเข้าใช้บริการใดบริการหนึ่งเมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูล

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

3.1 โดยทั่วไป เราเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

3.1.1 การให้บริการ

เมื่อเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของเราแก่ท่าน การประมวลผลข้อมูลจะขึ้นอยู่กับความตกลงระหว่างท่านกับโซนี่ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริการแก่ท่าน รวมถึง

ก)      จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ท่านตามที่ท่านร้องขอ รวมถึง การตรวจสอบว่าการชำระเงินไม่ได้เป็นไปโดยทุจริต การจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อหรือซ่อมแซมให้ท่าน หรือตรวจสอบว่าท่านได้รับประโยชน์จากข้อเสนอพิเศษหรือโปรโมชันที่เกี่ยวข้องใด ๆ (และปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ความตกลงอื่นใดที่อาจมีกับท่าน)

ข)      อำนวยความสะดวกและดำเนินการเพื่อการตรวจสอบและคำร้องขอข้อมูลของท่านเมื่อท่านติดต่อเราในเรื่องที่เกี่ยวกับโซนี่ รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของโซนี่

ค)      แก้ไขข้อร้องเรียน ตอบกลับ และจัดการกับคำขอและการสอบถามต่าง ๆ

ง)      ให้การดูแลลูกค้า การรับประกัน การคืนผลิตภัณฑ์ และบริการหลังการขายอื่น ๆ

จ)      ยืนยันตัวตนของท่านเมื่อท่านติดต่อเรา

ฉ)      ให้บริการช่วยเหลือในการชำระเงิน เมื่อท่านใช้บริการร้านค้าออนไลน์ของเรา เราอาจเก็บรวบรวมรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ท่านต้องการซื้อและอีเมลของท่านเมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มการชำระเงิน ถ้าท่านไม่ดำเนินการสั่งซื้อให้แล้วเสร็จ เราอาจติดต่อท่านโดยใช้รายละเอียดเหล่านี้เพื่อให้ความช่วยเหลือ (เช่น ในกรณีที่ท่านประสบปัญหาทางเทคนิค) บริการนี้เป็นบริการเสริม ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับอีเมลช่วยเหลือของเราในการชำระเงินได้ทุกเมื่อโดยไปที่ลิงก์ที่ด้านล่างของอีเมลช่วยเหลือแต่ละฉบับ

3.1.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

เราทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้ดีขึ้น โดยเราจะประมวลผลข้อมูลเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของเราในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น รับรองคุณภาพของข้อมูล พัฒนาการการบริหารด้านพิสูจน์ตัวตน และเสริมสร้างความปลอดภัยของเครือข่ายและข้อมูลให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น หรือเป็นไปตามความยินยอมล่วงหน้าของท่าน เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น

ก)      เพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมพนักงานและการรับรองคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ของเราในการโทรศัพท์ ส่งอีเมล และศูนย์สนับสนุนอื่น ๆ เช่น เราอาจตรวจสอบและบันทึกการโทรศัพท์ของท่านและการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า

ข)      เพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงานของเรา แก้ไขปัญหาและปรับปรุง รวมทั้งส่งเสริมยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการของเราและความมีประสิทธิภาพ แก้ไขข้อผิดพลาด หรือขอข้อคิดเห็นจากท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของโซนี่ และดำเนินการสำรวจความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์

ค)      เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนารวมทั้งการวิเคราะห์ทางสถิติและกิจกรรมการวิจัยด้านการตลาดเพื่อสร้างและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการใหม่และที่มีอยู่ของโซนี่ ข้อเสนอแนะ การโฆษณาและการสื่อสารอื่น ๆ และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้าโดยทั่วไป

3.1.3 การตลาด

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เราเชื่อว่าท่านอาจให้ความสนใจ โดยที่เรา บริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรา พันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ หรือผู้ให้บริการของเราอาจนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้ ในกรณีที่ท่านได้รับการสื่อสารด้านการตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์จากเรา ท่านอาจเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารทางด้านการตลาดเพิ่มเติมโดยปฏิบัติตามคำแนะนำในการยกเลิกการรับข่าวสารที่ให้ไว้ในการสื่อสารนั้น

เมื่อเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เราจะประมวลผลข้อมูลโดยอาศัยฐานแห่งประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราเพื่อทำความรู้จักลูกค้าของเรา แจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการล่าสุดของโซนี่ และกำหนดเนื้อหาให้สอดคล้องกับประสบการณ์ส่วนบุคคลของท่าน หรือเป็นไปตามความยินยอมล่วงหน้าของท่าน เช่น สำหรับการส่งข้อความทางการตลาดและกำหนดเนื้อหาให้สอดคล้องกับประสบการณ์ส่วนบุคคลของท่าน

สถานการณ์ที่เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ให้หมายรวมถึง

ก)      การส่งจดหมายข่าวและการสื่อสารอื่น ๆ ให้ท่านทางไปรษณีย์ อีเมล โทรศัพท์ ข้อความ (SMS) เครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือข้อความตอบกลับแบบทันที ถ้าท่านให้ความยินยอมล่วงหน้าหรือเราได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเช่นนั้นได้ภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ การสื่อสารเหล่านี้อาจรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการล่าสุดของโซนี่ ซึ่งรวมถึงการอัปเกรดและข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ ที่ท่านอาจสนใจ เป็นต้น

ข)      การจับรางวัล การประกวดแข่งขัน และการจัดทำข้อเสนอแนะหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ

ค)      การแสดงเนื้อหา คำแนะนำ และการโฆษณาให้สอดคล้องกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น และกำหนดเป้าหมายร้านค้า บริการ เนื้อหา ข้อเสนอแนะ การโฆษณา และการติดต่อสื่อสารของโซนี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท่านอาจสังเกตเห็นการแสดงเนื้อหาที่มีความสอดคล้องกับความสนใจของท่านและการกำหนดเป้าหมายเมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของโซนี่ เมื่อเราติดต่อท่านด้วยการสื่อสารทางการตลาด และเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์และบริการของเราและของบุคคลอื่นซึ่งแสดงข้อความโฆษณาจากเราหรือพันธมิตรด้านโฆษณาของเรา (เช่น ท่านอาจจะเห็นโฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ท่านได้ชมบนเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งของเราเมื่อเร็ว ๆ นี้) การแสดงเนื้อหาที่มีความสอดคล้องกับความสนใจของท่านและการกำหนดเป้าหมายที่ท่านพบเห็นบนเว็บไซต์ต่าง ๆ ของเราหรือในโฆษณาและการสื่อสารออนไลน์ของเราอาจใช้หมายเลขประจำตัว (ID) หรือคุกกี้ของท่านซึ่งเราหรือพันธมิตรด้านโฆษณาภายนอกของเราตั้งค่าไว้ ในกรณีอื่น ๆ การบริการของเราอาจตั้งค่าเป็นการเฉพาะเพื่อควบคุมเนื้อหาให้สอดคล้องกับความสนใจของท่าน และท่านควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการที่เกี่ยวข้อง

ง)      การสร้างสถิติโดยรวมที่ไม่เปิดเผยชื่อเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ บริการ และโปรแกรมลูกค้าประจำ (loyalty programs) ของเรา ซึ่งเราอาจแบ่งปันกับบุคคลอื่น และ/หรือ ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะแล้ว

จ)      การใช้รีวิวผลิตภัณฑ์ ข้อคิดเห็น หรือเนื้อหาที่ท่านอัปโหลดไปบนเว็บไซต์หรือบริการของเรา และถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะแล้วเพื่อเชื่อมโยง เผยแพร่ หรือประกาศต่อสาธารณะโดยประการอื่น รวมถึงในโฆษณาของเราเอง ทุกครั้งที่ท่านสร้างหรือตอบกลับโพสต์หรือเธรด (thread) บนเว็บไซต์ตั้งกระทู้จากโซนี่ นอกเหนือจากการตั้งกระทู้ที่เกี่ยวกับการให้บริการนี้แล้ว เรายังอาจบันทึกชื่อกระทู้รวมทั้งเวลาและวันที่ท่านลงโพสต์หรือเธรดด้วยรายละเอียดบัญชีของท่าน เราทำเช่นนี้เพื่อทำความเข้าใจ ผู้ใช้งานทั่วไป ในพื้นที่ของเราให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อเลือกหรือปรับแต่งการสื่อสารทางการตลาดของเราให้สะท้อนกิจกรรมในพื้นที่ของท่าน เราจะไม่ใช้เนื้อหาที่ท่านโพสต์บนกระทู้หรือเธรดเพื่อวัตถุประสงค์เพิ่มเติมเหล่านี้

3.1.4 ความปลอดภัย การป้องกันการทุจริต และการสอบสวน

ก)      เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมจากการตรวจสอบเว็บไซต์ บริการออนไลน์ และอีเมลของเราเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา สอบสวน จัดการ หรือแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยหรือช่องโหว่ใด ๆ โดยอาจส่งผ่านข้อมูลนี้ให้ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจอื่นตามความเหมาะสม เราจะประมวลผลข้อมูลโดยอาศัยฐานแห่งประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราเพื่อคุ้มครองท่านและบริษัทของเรา ระบบ พนักงาน และคู่ค้าของเรา หรือฐานอันเกิดจากภาระผูกพันทางกฎหมายเพื่อให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

ข)      เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกัน ตรวจจับ และสอบสวนอาชญากรรมทางพาณิชย์ ข้อพิพาทหรือการกระทำโดยทุจริต เพื่อสอบสวนการละเมิดนโยบายของเรา และเพื่อดำเนินการตรวจสอบ ตรวจสอบวิเคราะห์สถานะหรือสอบทานธุรกิจ หรือเพื่อวิเคราะห์ ป้องกัน และบริหารจัดการความเสี่ยงทางพาณิชย์ที่มีต่อโซนี่ เช่น เราอาจใช้ข้อมูลของท่าน เช่น หมายเลขประจำตัวของอุปกรณ์ของท่าน (ID) เพื่อตรวจสอบว่าการใช้หรือแลกบัตรกำนัลหรือส่วนลดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชันหรือแคมเปญใด ๆ ไม่ได้กระทำโดยทุจริต และเพื่อตรวจสอบว่าการชำระเงินไม่ได้เป็นไปโดยทุจริต ในกรณีนี้ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยฐานแห่งประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการเพื่อป้องกันการกระทำการโดยทุจริตและเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าของเราเท่านั้น

ค)      นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งศาลที่มีผลบังคับใช้ และเพื่อปฏิบัติตามคำขอข้อมูลทางกฎหมายที่ชอบด้วยกฎหมายจากหน่วยงานดังกล่าว เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการบังคับใช้หรือปกป้องสิทธิทางกฎหมายของบริษัทใดบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัทโซนี่ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์หรือบริการของโซนี่ รวมถึงการขอรับคำแนะนำทางกฎหมายและการระงับข้อพิพาท ในกรณีนี้ เราจะประมวลผลข้อมูลโดยอาศัยฐานตามภาระผูกพันทางกฎหมายที่โซนี่อยู่ภายใต้บังคับหรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการเพื่อปกป้องสิทธิทางกฎหมายของเรา

3.1.5 วัตถุประสงค์อื่น ๆ

ก)      เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ข้างต้นอย่างสมเหตุสมผล

ข)      เมื่อท่านสมัครงานในตำแหน่งงานที่โซนี่ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับสมัคร โดยจะประมวลผลข้อมูลตามความยินยอม

ค)      นอกจากนี้ เราอาจแจ้งให้ท่านทราบเป็นกรณีเฉพาะถึงวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ถ้าเป็นเช่นนั้น เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เพิ่มเติมเหล่านั้นเช่นกัน เว้นแต่เราจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นอย่างอื่นเป็นการเฉพาะ

ง)      เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการดำเนินการด้านการบริหารงานและการประกอบธุรกิจของโซนี่ และการปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนภายใน โดยเราจะประมวลผลข้อมูลโดยอาศัยฐานแห่งประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

จ)      เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมสินทรัพย์ทางธุรกิจ (ซึ่งอาจรวมถึงการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือการขายสินทรัพย์) ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทในเครือของโซนี่ เราจะประมวลผลข้อมูลตามฐานความยินยอม

ฉ)      เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือเครื่องมือการตัดสินใจโดยอัตโนมัติเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ เราจะไม่ทำเช่นนั้นถ้ากฎหมายท้องถิ่นห้ามไม่ให้ประกอบกิจกรรมดังกล่าว

ช)      นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกรวบรวมหรือเชื่อมโยงผ่านค่าเอกลักษณ์ซึ่งระบุตัวตนที่ไม่ซ้ำกัน (unique identifier) เช่น คุกกี้ หมายเลขบัญชี อีเมล และเรายังอาจจับคู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลส่วนบุคคลใดของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ เพื่อความสะดวกของท่าน และ/หรือ ของเรา (เช่น เพื่อให้ท่านสามารถลงทะเบียนการรับบริการใหม่ได้ง่ายขึ้น) เพื่อให้เราสามารถสนับสนุนลูกค้าได้อย่างราบรื่นมากขึ้นเมื่อท่านติดต่อเรา และเพื่อมอบบริการ เนื้อหา กิจกรรมทางการตลาด และการโฆษณาที่ดีขึ้นและสอดคล้องเหมาะสมให้แก่ท่าน

4. การประมวลผลข้อมูลของเด็ก

4.1 เราพิจารณาว่า เด็กคือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี เราไม่ประสงค์จะได้มาหรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากหรือเกี่ยวกับเด็กโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

4.2 ถ้าเราทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งให้เราเกี่ยวข้องกับเด็กโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อ

ก)      ลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ ออกจากไฟล์ของเราโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้

ข)      ตรวจสอบว่าไม่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น ในกรณีที่ไม่สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลได้

ค)      บิดามารดาหรือผู้ปกครองใดก็ตามที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเด็กของท่าน ท่านควรติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดที่ให้ไว้ในส่วนท้ายของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

5.1 เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่มีความจำเป็นตามสมควรเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเชิงบังคับที่มีผลบังคับใช้เกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลบางประเภท

6. การเปิดเผยและการโอนข้อมูลส่วนบุคคล

6.1 ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่บังคับใช้ เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลดังต่อไปนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหลายดังระบุไว้ข้างต้น

ก)      บริษัทที่เกี่ยวข้องกับโซนี่หรือบริษัทในเครือ และพนักงานของบริษัทเหล่านั้น ซึ่งเป็นผู้ให้เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ และบริการให้แก่ท่านหรือโซนี่

ข)      ตัวแทน ผู้รับเหมา หรือผู้ให้บริการภายนอก ซึ่งให้บริการแก่โซนี่

ค)      ร้านค้าและร้านจำหน่ายปลีก ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมอบรางวัลและสิทธิประโยชน์

ง)      พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ลงทุน ผู้โอน หรือผู้รับโอน (ตามจริงหรือตามที่คาดหวังไว้) เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมสินทรัพย์ (ซึ่งอาจรวมถึงการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือการขายสินทรัพย์) ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในเครือของโซนี่

จ)      ที่ปรึกษาทางวิชาชีพของเรา เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และทนายความ

ฉ)      หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการหรือหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายหรือหน่วยงานผู้บังคับให้เป็นไปตามกฎหมายใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ แนวทางและกฎระเบียบ หรือแบบแผนใด ที่ถูกกำหนดขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐบาล

ช)      บุคคลอื่นใดที่ท่านอนุญาตให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เป็นการเฉพาะ

6.2 ผู้รับข้อมูลบางรายอาจอยู่นอกประเทศไทย เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา อินเดีย และจีน เราจะใช้กลไกทางกฎหมายที่มีความหลากหลาย รวมถึงข้อตกลงในการแบ่งปันข้อมูล เพื่อตรวจสอบว่าการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในระดับที่เพียงพอ โดยให้ถือว่าท่านยินยอมและตกลงให้โซนี่โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหลายตามที่ระบุไว้ข้างต้น ถ้าท่านมีคำถามหรือข้อกังวลใด โปรดติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดที่ให้ไว้ในส่วนท้ายของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

7. มาตรการด้านความปลอดภัย

7.1 เราจะดำเนินการโดยใช้มาตรการทางเทคนิค กายภาพ และการบริหารงานอย่างเหมาะสมและตามสมควรในเชิงพาณิชย์เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการนำไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง หรือถูกทำลาย สูญหาย เปลี่ยนแปลง เปิดเผย ได้มา หรือเข้าถึงข้อมูลนั้นโดยบังเอิญ อย่างไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือโดยไม่มีสิทธิ โดยจะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ขั้นตอนและระบบเหล่านี้รวมถึง

a)        การจำกัดการเข้าถึงข้อมูล และการใช้เทคโนโลยีการบริหารจัดการข้อมูลประจำตัวและการเข้าถึง เพื่อควบคุมการเข้าถึงระบบต่าง ๆ ที่มีการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล

b)        จัดให้มีการป้องกันทางกายภาพ อิเล็กทรอนิกส์ และเป็นขั้นตอนตามที่มาตรฐานอุตสาหกรรมกำหนด

c)        กำหนดให้พนักงานทุกคนได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลอย่างครบถ้วน

d)        ตรวจสอบและทบทวนแนวปฏิบัติของเราเป็นประจำตามนโยบายของเราเองและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรม

8. คุกกี้ เว็บบีคอน และสคริปต์แบบฝัง

8.1 เพื่อปรับปรุงการให้บริการที่เรามอบให้ท่าน ในบางครั้ง เราจะใช้อุปกรณ์ติดตามอัตโนมัติ เช่น คุกกี้ คุกกี้คือข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราส่งไปที่เว็บเบราว์เซอร์ของท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์บางส่วนของเรา และการใช้คุกกี้นั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้เราเข้าใจความสนใจของท่านในเว็บไซต์ของเรายิ่งขึ้น เราอาจใช้คุกกี้เพื่อกำหนดเนื้อหา ข้อเสนอแนะ การโฆษณา และการสื่อสารที่ส่งถึงท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น เช่น ท่านอาจจะเห็นโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ท่านได้ชมบนเว็บไซต์ของเราเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยคุกกี้จะไม่ระบุตัวตนของผู้ใช้แม้ว่าจะระบุเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ก็ตาม ท่านสามารถเลือกปิดการใช้งานคุกกี้เพื่อไม่ให้มีการจัดเก็บคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านได้ทุกเมื่อโดยกำหนดการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน อย่างไรก็ตาม การปิดการใช้งานคุกกี้อาจจำกัดการทำงานและการเข้าถึงบริการของเรา และในบางกรณีอาจหมายความว่า เราอาจจะไม่สามารถให้บริการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดในบริการที่ท่านร้องขอให้แก่ท่านได้ คู่ค้าทางธุรกิจบางรายของเราที่มีเนื้อหารวมอยู่บนเว็บไซต์หรือเชื่อมโยงสู่หรือจากเว็บไซต์ของเราอาจใช้คุกกี้ด้วยเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถเข้าถึงหรือควบคุมคุกกี้หรือเว็บไซต์เหล่านั้นได้

8.2 เว็บบีคอน (หรือเรียกอีกอย่างว่า image tag, pixel tag, clear GIF หรือ web bug) คือ รหัสขนาดเล็กที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการโฆษณา เช่น การนับจำนวนการเยี่ยมชมหน้าเพจ การเข้าเยี่ยมชมโปรโมชัน หรือการตอบกลับทางโฆษณา เว็บบีคอนหรือเทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอาจถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การนับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและเพื่อตรวจสอบวิธีการที่ผู้ใช้สำรวจเว็บไซต์ของเรา

8.3 สคริปต์แบบฝัง คือ รหัสโปรแกรมที่ถูกออกแบบให้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ของท่านกับเว็บไซต์ของเรา เช่น ลิงก์ที่ท่านคลิก รหัสจะถูกดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ของเราหรือผู้ให้บริการภายนอกลงในอุปกรณ์ของท่านเป็นการชั่วคราว จะถูกนำไปใช้งานได้เฉพาะกรณีที่ท่านกำลังเชื่อมต่อเว็บไซต์ของเรา และจะถูกปิดใช้งานหรือลบออกหลังจากนั้น

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

9.1 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิที่จะ

ก)      เข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลของท่าน

ข)      ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล

ค)      แก้ไขให้ข้อมูลของท่านให้ถูกต้องเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่สมบูรณ์ถูกต้อง

ง)      คัดค้านการประมวลผลข้อมูลของท่านและจำกัดการประมวลผลข้อมูล

จ)      เพิกถอนความยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลของท่าน และ

ฉ)        ให้ข้อมูลของท่านอยู่ในรูปแบบมาตรฐานเพื่อที่จะสามารถอ่านได้หรือนำไปใช้เป็นการทั่วไป หรือโอนข้อมูลนั้นไปให้ผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น

10. การติดต่อ

10.1 ถ้าท่านมีคำถาม ข้อคิดเห็น ข้อกังวล หรือคำขอให้เพิกถอนความยินยอมของท่าน เข้าถึงหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือใช้สิทธิอื่นใด ท่านสามารถติดต่อเราได้ดังนี้

อีเมล: PDP.th.enquiry@sony.com (หมายเหตุ ไม่ใช่เพื่อการสอบถามผลิตภัณฑ์)

เขียนถึง: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด

2126 อาคารกรมดิษฐ์ ชั้น 4

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เราจะพยายามเป็นอย่างยิ่งเพื่อตอบกลับการสอบถาม และ/หรือ คำร้องของท่านภายใน 30วัน

 

10.2 ถ้าท่านเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดหรือบางส่วน เราอาจไม่สามารถให้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการแก่ท่านได้ต่อไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะคำร้องของท่าน นอกจากนี้ เราไม่จำเป็นต้องให้ท่านเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี

ในกรณีที่ท่านไม่พึงพอใจกับวิธีการที่เราบริหารจัดการด้านความเป็นส่วนตัวของท่าน โปรดติดต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล