ข้อกำหนดและเงื่อนไข My Sony Reward

 

1. การเป็นสมาชิก MY SONY REWARDS (“บริการ”)

1.1 บริการนี้จะให้แอปพลิเคชันและบริการที่หลากหลายแก่สมาชิก (“สมาชิก My Sony Rewards”)

1.2 เราเสนอบริการนี้ให้ท่านภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ พร้อมด้วยการแก้ไขใด ๆ และกฎเกณฑ์หรือนโยบายการดำเนินงานใด ๆ ที่กำหนดโดยแต่ละแอปพลิเคชันหรือกฎเกณฑ์ดังกล่าวที่บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “Sony TH” หรือ “Sony”) หรือบริษัทในกลุ่มในเครือและ/หรือบริษัทย่อย อาจเผยแพร่เป็นครั้งคราว (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนดการใช้งานและเงื่อนไขการใช้งาน”) โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ให้ละเอียดถี่ถ้วน

1.3 เมื่อขั้นตอนการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ท่านได้รับรองว่า ท่านมีอายุอย่างน้อย 20 ปีบริบูรณ์ มีบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส หรืออายุ 15 ปีโดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองในการใช้บริการนี้ และท่านรับรองว่า ท่านมีสิทธิที่จะใช้บริการนี้และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ อนึ่ง Sony TH อาจใช้ดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้ตลอดเวลาด้วยการอัปเดตการโพสต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ และเราแนะนำให้ท่านเยี่ยมชมหน้าเพจนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน เนื่องจากข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวจะมีผลผูกพันท่าน การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ข้อใดข้อหนึ่งอาจส่งผลให้มีการยกเลิกการลงทะเบียนของท่านโดยมีหรือไม่มีการแจ้ง หรือการยกเลิกสิทธิที่ให้ท่านในการเข้าถึงเว็บไซต์ (ตามคำจำกัดความด้านล่าง) รวมทั้งจะมีการดำเนินการทางกฎหมายกับท่าน
               ผู้ปกครอง: ขอแนะนำให้ผู้ปกครองอยู่กับบุตรหลานของท่านเมื่อใช้บริการ

1.4 บริการนี้จะให้เฉพาะประเทศและพื้นที่อย่างเคร่งครัด และเว็บไซต์จะมุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

1.5 สมาชิกควรเป็นบุคคลธรรมดาและไม่ใช่นิติบุคคล โดยอนุญาตให้สมัครเป็นสมาชิกได้หนึ่งครั้งต่อคน ความเป็นสมาชิกของท่านจะมีผลบังคับสมบูรณ์เมื่อการลงทะเบียนออนไลน์ของท่านได้รับการยอมรับและตอบกลับทางอีเมลเพื่อแจ้งการเป็นสมาชิกใหม่ ท่านจะได้รับหมายเลขบัญชีสมาชิกผู้ใช้งาน (บัญชีผู้ใช้งาน (ID)) รหัสผ่าน และรหัสประจำตัวใด ๆ ที่ Sony จัดให้ท่านเพื่ออนุญาตให้ท่านเข้าถึงบริการและเพื่อใช้สำหรับการทำธุรกรรมทั้งหมดของท่านบนเว็บไซต์

1.6 การใช้บัญชีผู้ใช้งานของท่านนั้นจำกัดไว้สำหรับท่านโดยเฉพาะ และท่านไม่สามารถโอนความเป็นสมาชิกของท่านให้กับบุคคลอื่นได้ ไม่ว่าจะเป็นชั่วคราวหรือถาวร ท่านตกลงจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้งานทั้งหมดของการเป็นสมาชิกของท่านและการเก็บรักษารหัสผ่านและรหัสประจำตัวของท่านให้เป็นความลับ ทั้งนี้ Sony จะระงับสิทธิการเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งานของท่านเมื่อท่านแจ้ง Sony ผ่านทางอีเมลว่า รหัสผ่านหรือรหัสประจำตัวของท่านสูญหาย ถูกขโมย หรือได้รับภัยคุกคาม

1.7 เฉพาะสมาชิก My Sony Rewards ที่ลงทะเบียนเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์ ท่านรับรองว่าท่านจะเก็บรักษาบัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่าน และรหัสประจำตัวของท่านไว้ในลักษณะมั่นคงปลอดภัยและเป็นความลับ และท่านต้องไม่อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่น ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการเก็บรักษาบัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่าน และรหัสประจำตัวของท่านเป็นความลับ

1.8 ถ้าท่านไม่ใช่ผู้ใช้งานที่พำนักอยู่ในประเทศไทยอีกต่อไป ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม โปรดแจ้งให้ Sony ทราบทันทีโดยติดต่อเราผ่านทางเว็บไซต์ของเราที่ ติดต่อเรา Sony จะตอบกลับท่านพร้อมรายละเอียดว่า การเป็นสมาชิก My Sony ของท่านอาจได้รับผลกระทบหรือยกเลิกโดย Sony

1.9 ท่านตกลงที่จะ:-

1.9.1 รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวและดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนต่าง ๆ ดังกล่าวทั้งหมดเพื่อเก็บรักษาและคุ้มครองความลับของรหัสผ่านของท่าน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเปลี่ยนรหัสผ่านหรือรหัสประจำตัวของท่านเป็นครั้งคราว)

1.9.2 ดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนต่าง ๆ ดังกล่าวทั้งหมดเพื่อป้องกันการใช้งานบัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่านและรหัสประจำตัวของท่าน โดยไม่ได้รับอนุญาต

1.9.3 ดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนต่าง ๆ ดังกล่าวทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเผยแพร่รหัสผ่านและรหัสประจำตัวของท่าน

1.9.4 รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และ/หรือ ข้อความ ข้อมูล และสื่ออื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ที่มีการส่งมอบ สร้าง และ/หรือโพสต์ภายใต้บัญชีผู้ใช้งานของท่าน

1.9.5 แจ้งให้ Sony ทราบทันที ในกรณีที่ท่านทราบหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า มีการใช้งานบัญชีผู้ใช้งานของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยอื่นใด เพื่อร่วมมือกับ Sony ในการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยดังกล่าวทั้งหมด และชดใช้ค่าเสียหายและป้องกัน Sony จากการเรียกร้อง การดำเนินคดี ความรับผิด และ/หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือการใช้งานในทางที่มิชอบดังกล่าว

1.10 ท่านต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมและธุรกรรมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ดำเนินการผ่านบัญชีผู้ใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ ธุรกรรมหรือการใช้งานเว็บไซต์ใด ๆ ภายใต้บัญชีผู้ใช้งานของท่านซึ่งมีการยืนยันตัวตนด้วยรหัสผ่านของท่านจะถือว่าได้กระทำในนามของท่านหรือตัวแทนของท่านโดยได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากท่านตลอดเวลา ธุรกรรมใด ๆ ที่ทำบนเว็บไซต์โดยใช้ บัญชีผู้ใช้งาน และรหัสผ่านของท่าน และผ่านบัญชีผู้ใช้งานของท่านจะถือว่ามีผลผูกพันท่าน ทั้งนี้ เราห้ามใช้เว็บไซต์โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ โดยท่านจะต้องแจ้งให้ Sony ทราบทันทีถึงการใช้ข้อมูลประจำตัวผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือข้อมูลเพื่อรักษาความปลอดภัยอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการละเมิดการรักษาความปลอดภัย อนึ่ง Sony ไม่มีและไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสียและความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้

1.11 ท่านจะไม่ได้รับสิทธิในบัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่าน และรหัสประจำตัวที่ท่านเลือกหรือที่ Sony กำหนดให้ท่าน และ Sony สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ด้วยดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องรับผิดต่อท่านสำหรับความสูญเสียและความเสียหายในลักษณะใดก็ตาม (ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายโดยตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เกี่ยวเนื่อง ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง) ที่ได้รับความเดือดร้อน

1.12 โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ท่านรับทราบและตกลงว่า สัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการที่ท่านซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ Sony จากบุคคลที่อื่น โดยเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ของท่าน เป็นสัญญาระหว่างบุคคลภายนอกดังกล่าวกับท่าน และตราบเท่าที่ Sony มีส่วนเกี่ยวข้องกับสัญญาใด ๆ ดังกล่าว ถือว่า Sony จะทำหน้าที่เป็นเพียงตัวแทนหรือผู้รับจ้างของบุคคลภายนอกดังกล่าวเท่านั้น ท่านรับทราบและตกลงว่า การเรียกร้องค่าเสียหายของท่านในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาดังกล่าวใด ๆ จะทำต่อบุคคลภายนอกดังกล่าวทุกกรณีเท่านั้น และท่านจะไม่เรียกร้องให้ Sony รับผิดชดใช้ค่าเสียหายไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

1.13 Sony อาจยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่านหรือดำเนินการอื่นใดที่ตามดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวว่า เท่าที่จำเป็นและ/หรือตามสมควร ในกรณีที่ Sony เข้าใจตามดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวว่า ท่านได้ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานการเป็นสมาชิก My Sony เหล่านี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง

1.14 ในกรณีที่มีการยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่าน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ท่านยังคงต้องผูกพันและจะไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาใด ๆ ที่ท่านอาจดาวน์โหลดจากเว็บไซต์

 

2. การลงทะเบียนผู้ใช้งาน รหัสผ่าน และการรักษาความปลอดภัย

ในการใช้งานบริการของเรา ท่านต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน ท่านจะต้องเลือกรหัสผ่านเมื่อลงทะเบียน ในช่วงเวลาที่ลงทะเบียนและคลอดเวลาเมื่อใช้โฮมเพจใด ๆ ภายใต้ชื่อ Sony TH และ/หรือ Sony (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) เราจะขอให้ท่านส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ให้แก่ Sony TH ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ วันเกิด เพศ ข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่อีเมล รายละเอียดบัตรเครดิตของท่าน (“ข้อมูล”) ท่านต้องรับรองว่าข้อมูลที่ท่านส่งมอบให้นั้นถูกต้อง เป็นความจริง เป็นปัจจุบันและครบถ้วน ถ้าข้อมูลที่ท่านส่งมอบให้นั้นไม่ถูกต้อง ไม่เป็นความจริง ไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่ครบถ้วน หรือ Sony TH มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นเช่นนั้น Sony TH มีสิทธิที่จะยกเลิกการลงทะเบียนของท่าน

ท่านต้องให้ข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับตัวท่านเพื่อการลงทะเบียนหรือข้อมูลอื่นที่ครบถ้วนและถูกต้อง ท่านสามารถปรับปรุงข้อมูลทางออนไลน์ได้เป็นครั้งคราว ท่านต้องแจ้งให้ Sony ทราบทันทีเกี่ยวกับ: (1) การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของท่าน (2) การละเมิดการรักษาความปลอดภัย รวมถึงการสูญหาย การโจรกรรม หรือการเปิดเผยหรือการใช้บัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่าน หรือรหัสประจำตัวของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ (3) การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อีเมลของท่าน โดยท่านยังคงต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งกระทำภายใต้บัญชีผู้ใช้งานของท่านจนกว่า Sony จะได้รับแจ้งถึงการละเมิดการรักษาความปลอดภัย

ท่านเข้าใจว่า ข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ที่ท่านส่งมอบให้เราจะถูกเก็บรวบรวมและอาจนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในการรวบรวมข้อมูลสำหรับการยืนยันตัวตนและบันทึกข้อมูลประจำตัว การส่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ให้ท่าน การเก็บรักษารายชื่อผู้ติดต่อสำหรับการติดต่อกลับ การรวบรวมสถิติรวมในการใช้เว็บไซต์ การประมวลผลคำสั่งซื้อของท่านและการให้บริการต่าง ๆ เช่น การรับประกันสินค้าและการบริการหลังการขาย ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ข้างต้น Sony TH อาจโอนข้อมูลของท่านให้กับบริษัทในกลุ่มในเครือของกลุ่มบริษัท Sony ไม่ว่าจะตั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศ นอกจากนี้ เพื่อให้เราสามารถให้บริการซึ่งกำหนดเนื้อหาให้สอดคล้องกับประสบการณ์ส่วนบุคคลของท่านได้ เราใช้คุกกี้เพื่อจัดเก็บและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ และการดำเนินการนี้เกิดขึ้นโดยที่ท่านไม่จำต้องทราบว่าเรากำลังดำเนินการเช่นนั้น ท่านรับทราบและตกลงว่า ท่านเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อรูปแบบ เนื้อหา และความถูกต้องของสื่อใด ๆ หรือข้อมูลที่ท่านได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์

 

3. ความเป็นส่วนตัวของสมาชิก / การประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของ SONY TH

Sony TH มีนโยบายในการเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานของเรา ท่านรับทราบว่า Sony TH จะเก็บรักษาข้อมูลใด ๆ ที่ท่านให้ไว้ และพนักงานของ Sony TH จะสามารถเข้าถึงได้ (รวมถึงพนักงานลูกจ้างของบริษัทผู้ถือหุ้น บริษัทย่อย หรือบริษัทในกลุ่มในเครือ) และบุคคลหรือองค์กรอื่น ๆ ที่ Sony TH มอบหมายเพื่อการอื่นใดหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งที่ระบุไว้ข้างต้นหรือบุคคลอื่นตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Sony TH ซึ่งอาจเข้าถึงได้ที่นี่

 

4. โปรแกรม MY SONY REWARDS

4.1 บททั่วไป

4.1.1 เมื่อขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับบริการเสร็จสมบูรณ์แล้ว ท่านจะเป็นสมาชิกของโปรแกรมความภักดี (loyalty programme) ชื่อว่า “โปรแกรม My Sony Rewards” โดยอัตโนมัติ ซึ่งดำเนินการโดย Sony TH และ/หรือบริษัทในกลุ่มในเครือ (“โปรแกรมรางวัล (Rewards Programme)” หรือตามบริบทที่กำหนดไว้ “โปรแกรม”)

4.1.2 เมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้ว จะมีการบันทึกสถานะของท่านโดยอัตโนมัติเป็น “สมาชิกโปรแกรม My Sony Rewards” และอาจเริ่มสะสมคะแนน Sony (“คะแนน”) จากการทำธุรกรรมที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ภายใต้โปรแกรม การเป็นสมาชิกโปรแกรมไม่สามารถโอนแก่กันได้และจะต้องมีไว้สำหรับการใช้งานส่วนตัวของผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนเท่านั้น

4.1.3 โปรแกรมจะมีผลใช้บังคับได้ภายในประเทศไทยเท่านั้น (“อาณาเขต”)

4.2 สิทธิประโยชน์

                 ในฐานะสมาชิกของโปรแกรม ท่านจะสามารถเข้าถึง e-voucher, โปรโมชัน ส่วนลด ของขวัญฟรี รหัสโปรโมชัน และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่นำเสนอโดย Sony TH และ/หรือร้านค้าซึ่งเป็นบุคคลที่สามตามที่แสดงไว้ในแค็ตตาล็อกรางวัลในพอร์ทัลสมาชิก (“รางวัล”) Sony TH อาจให้คะแนนแก่ท่านตามดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวซึ่งสามารถนำไปใช้แลกรางวัลได้เมื่อธุรกรรมเข้าเกณฑ์ครบถ้วน ท่านอาจได้รับคะแนนด้วยวิธีต่าง ๆ ดังกล่าวที่ Sony TH จัดให้มีขึ้นเป็นครั้งคราว นอกจากนี้ Sony TH ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใด ๆ ที่อยู่ในรางวัล อนึ่ง โดยไม่กระทบต่อหลักการทั่วไปตามที่กล่าวมาข้างต้น Sony TH ไม่มีการรับประกันเกี่ยวกับท่านภาพของรางวัลหรือความเหมาะสมของรางวัลสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ

4.3 คะแนนความภักดี (Loyalty Points) /e-voucher

4.3.1 Sony อาจใช้ดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการเพิ่มหรือลดอัตราคะแนนที่จะได้รับรางวัลสำหรับธุรกรรมที่เลือกไว้แต่ละรายการตามที่อาจแจ้งให้ท่านทราบเป็นครั้งคราว ท่านจะไม่มีสิทธิขอคำอธิบายใด ๆ จาก Sony เกี่ยวกับวิธีการคำนวณ (สำหรับการเติมเครดิตคะแนน) หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคะแนนหรือส่วนลดเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม

4.3.2 Sony TH สงวนสิทธิในการระงับการให้คะแนนที่จนกว่าจะจัดส่งผลิตภัณฑ์หรือรับผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าแล้ว

4.3.3 คะแนนที่สมาชิกสะสมจะมีอายุใช้งานสอง (2) ปีและจะหมดอายุหลังจากนั้น ในกรณีดังกล่าว คะแนนที่หมดอายุแล้วจะถูกลบออกโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบ

4.3.4 ท่านต้องใช้คะแนนที่ท่านได้รับเพื่อแลกรับรางวัลได้ตลอดระยะเวลาการใช้งานที่มีผลบังคับใช้ โดยจะไม่มีการขยายระยะเวลาการใช้งานสำหรับคะแนนที่ยังไม่ได้ใช้ใด ๆ ทั้งนี้ Sony TH มีสิทธิในการจัดการกับคะแนนที่หมดอายุแล้วในลักษณะตามที่เห็นสมควรโดยใช้ดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว ท่านตกลงว่า ท่านจะไม่เรียกร้องใด ๆ ต่อ Sony TH สำหรับคะแนนที่หมดอายุแล้ว

4.3.5 ในกรณีที่มีการคืนเงิน การคืนสินค้า และการแลกเปลี่ยนสินค้าผลิตภัณฑ์ คะแนนที่ได้รับหรือ บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-voucher) ที่แลกแล้วจะตกเป็นโมฆะ หากมีการใช้คะแนนที่ท่านแลก: (i) สำหรับการซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ของ Sony และ/หรือ (ii) สำหรับรางวัล และท่านได้ใช้รางวัลดังกล่าวแล้ว (“คะแนนที่ใช้แล้ว”) ท่านจะได้รับเงินคืนในกรณีนี้ โดยจะถูกหักเงินออกในจำนวนที่เทียบเท่ากับคะแนนที่ใช้แล้วในกรณีที่คะแนนคงเหลือของท่านไม่มีคะแนนเหลือให้หักล้างกับคะแนนที่ใช้แล้ว

4.3.6 คะแนนหรือบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-voucher) ไม่มีมูลค่าเป็นเงินสดหรือมูลค่าเงินตรา และไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ในทุกรูปแบบ โดยไม่สามารถซื้อ ขายต่อ หรือโอนแก่กันได้อย่างทรัพย์ที่มีมูลค่าหรือประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดได้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม คะแนนจะไม่ถือ ถูกตีความ หรือนำไปใช้เป็นตราสารที่มีมูลค่าหรือแลกเปลี่ยนได้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

4.3.7 คะแนนที่ท่านแลกรับรางวัลสำเร็จแล้วไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่นได้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ โดยจะไม่มีการพิจารณาคำร้องขอให้แลกเปลี่ยนหรือคืนรางวัลทั้งสิ้น

4.3.8 ท่านอาจตรวจสอบยอดคะแนนคงเหลือของท่านและการแลกคะแนนที่สำเร็จแล้วในบัญชีสมาชิก ยอดคะแนนคงเหลือของท่านและการแลกคะแนนที่สำเร็จไปแล้วตามที่กำหนดไว้ในบัญชีสมาชิกจะถือเป็นหลักฐานเรื่องดังกล่าว

4.3.9 Sony TH ไม่ยอมรับความรับผิดใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับรางวัลที่มอบให้หรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิเสธไม่รับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-voucher) ที่ออกเพื่อวัตถุประสงค์ในการแลกรางวัลดังกล่าวซึ่งเป็นผลจากการปฏิเสธของผู้จัดหารางวัลข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเอกสารรับรอง/บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-voucher) ดังกล่าวเป็นเรื่องระหว่างสมาชิกและผู้จัดหารางวัลดังกล่าวเท่านั้น

4.3.10 รางวัลในรูปแบบของเอกสารรับรอง/บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-voucher) จะมีอายุการใช้งานจนกว่าจะครบกำหนดวันหมดอายุที่ระบุไว้ในเอกสารรับรอง/บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-voucher) ดังกล่าว เอกสารรับรอง/บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-voucher) ซึ่งยังไม่ได้ใช้ทั้งหมดจะถือว่าไม่มีผลผูกพันและตกเป็นโมฆะหลังจากวันหมดอายุ และ Sony TH จะไม่เปลี่ยนทดแทนให้ การใช้เอกสารรับรอง/บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-voucher) จะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ในเอกสารนี้ และใช้ได้เฉพาะกับสถานประกอบการที่เข้าร่วมรายการตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้เท่านั้น

4.4 วิธีในการได้รับคะแนน

4.4.1 สมาชิกสามารถสะสมคะแนนจากการใช้จ่ายในหน้าร้าน Sony Stores และ Sony Store Online ในประเทศไทย

4.4.2 การซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ Sony บนแพลตฟอร์มสื่อกลางออนไลน์ที่นำเสนอสินค้าผลิตภัณฑ์ Sony (Sony Marketplace) เช่น Lazada Shopee และช่องทางการขายอื่น ๆ จะไม่ได้รับสิทธิสะสมคะแนน นอกจากนี้ การสินค้าและผลิตภัณฑ์ Sony ที่ซื้อจากนอกประเทศไทยจะไม่ได้รับสิทธิสะสมคะแนน

4.4.3 ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม PlayStation® และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของ Sony ไม่มีสิทธิสะสมคะแนน โดย Sony จะปรับปรุงข้อมูลล่าสุดสำหรับข้อยกเว้นผลิตภัณฑ์เป็นครั้งคราว

4.4.4 คะแนนจะมอบให้ตามยอดสุทธิหลังหักส่วนลดและ/หรือมูลค่าของบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-voucher) ทั้งหมดแล้ว โดยส่วนลดและ/หรือบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-voucher) ของ Sony ไม่มีสิทธิได้รับคะแนนเมื่อนำมาใช้ในการทำธุรกรรม ทั้งนี้ คะแนนจะมอบให้ “ต่อรายการ” โดยปัดเศษลงให้เป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด

4.4.5 คะแนนจะมอบให้จะขึ้นอยู่กับระดับของสมาชิกดัง ต่อไปนี้

ระดับสถานะ

ช่วงคะแนนเพื่อรักษาหรืออัปเกรดสถานะ

Member

Club

Elite

Platinum

ระดับคะแนน

-

1 – 1,499 คะแนน

1,500 – 5,999 คะแนน

>=6,000 คะแนน

4.4.6 สามารถได้รับคะแนนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่ใช่การซื้อ ซึ่ง Sony อาจดำเนินการเป็นครั้งคราว
4.4.6.1 โบนัสที่จะได้รับเมื่อกรอกโปรไฟล์สมบูรณ์

(1) สมาชิกซึ่งกรอกข้อมูลในช่องบังคับทั้งหมดบนหน้าโปรไฟล์สมาชิกและเลือกที่จะรับการสื่อสารทางการตลาดจะได้รับคะแนนเพียงครั้งเดียวเมื่อกรอกโปรไฟล์สมบูรณ์ในครั้งนั้น

(2) สมาชิกที่ลบข้อมูลออกแล้วกรอกข้อมูลซ้ำในช่องบังคับจะไม่ได้รับคะแนนโบนัส

(3) คะแนนจะถูกสะสมเมื่อเมื่อกรอกและปรับปรุงโปรไฟล์สำเร็จและจำกัดสำหรับการกรอกโปรไฟล์เพียงหนึ่งครั้งต่อตลอดอายุของสมาชิก

4.4.6.2 โบนัสที่จะได้รับเมื่อตอบแบบสำรวจครบถ้วน

(1) สมาชิกซึ่งตอบแบบสำรวจครบถ้วนจะได้รับคะแนนโดยแบบสำรวจดังกล่าวได้เข้าเกณฑ์และถูกส่งไปยังสมาชิกผ่านที่อยู่อีเมลที่ใช้ในการสมัครสมาชิก My Sony Rewards

(2) สมาชิกจะได้รับคะแนนเมื่อยืนยันการตอบแบบสำรวจ

(3) สมาชิกจะได้รับโบนัสสำหรับการตอบแบบสำรวจครั้งเดียวเท่านั้น แม้ว่าสมาชิกจะส่งคำตอบหลายครั้งก็ตาม

4.5 วิธีการแลกคะแนน /บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-voucher)

4.5.1 ท่านสามารถแลกคะแนนเป็นส่วนลดสำหรับการซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ในร้าน Sony Store (ออฟไลน์) และ Sony Store Online ในประเทศไทย หรือแลกเป็นบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-voucher) ที่ออกโดยของบุคคลที่สามจากบัญชี My Sony Rewards

4.5.2 คะแนนที่นำมาใช้เป็นส่วนลดจำกัดเฉพาะร้าน Sony Store ในประเทศไทย (ผ่านช่องทางออนไลน์/ออฟไลน์) ยกเว้น Sony Marketplace (เช่น Lazada หรือ Shopee) และช่องทางการขายอื่น ๆ

4.5.3 ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม PlayStation® และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของ Sony ไม่มีสิทธิแลกคะแนนได้ โดย Sony จะปรับปรุงข้อมูลล่าสุดสำหรับข้อยกเว้นผลิตภัณฑ์เป็นครั้งคราว

4.5.4 ถ้าท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ทั้งหมดและมีคะแนนตามจำนวนที่กำหนดไว้ ท่านอาจเลือกที่จะแลกรางวัลที่ร่วมรายการผ่านทางบัญชีสมาชิก การแลกรางวัลที่เป็นบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-voucher) ของท่านจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมของ Sony TH หรือคู่ค้าซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (แล้วแต่กรณี) ที่เสนอบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-voucher) เฉพาะที่ท่านต้องการแลก

4.5.5 ท่านต้องใช้บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-voucher) ของท่านที่แลกมาในช่วงระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ โดยจะไม่มีการขยายระยะเวลาการใช้งานสำหรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-voucher) ที่ยังไม่ได้ใช้ใด ๆ ท่านตกลงว่า ท่านจะไม่เรียกร้องใด ๆ ต่อ Sony TH สำหรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-voucher) ที่หมดอายุแล้ว

4.5.6 รางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือขอแลกคืนเป็นรางวัลอื่นได้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ โดยไม่สามารถนำไปขายต่อ แลกเปลี่ยน แลกคืน หรือโอนแก่กันได้อย่างทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่ว่าในกรณีใด ๆ นอกจากนี้ รางวัลจะไม่ถือ ถูกตีความ หรือนำไปใช้เป็นตราสารที่มีมูลค่าหรือแลกเปลี่ยนได้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

4.5.7 Sony TH อาจปฏิเสธคำขอแลกคะแนนของท่าน ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามโดยใช้ดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวและโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ในกรณีที่:

4.5.7.1 คะแนนไม่เพียงพอที่จะแลกรางวัลนั้น ๆ

4.5.7.2 รางวัลไม่พร้อมให้บริการอีกต่อไปหรือหมดตามที่คู่ค้าซึ่งเป็นบุคคลภายนอกแจ้ง

4.5.7.3 การออกคะแนนที่ท่านต้องการใช้แลกรางวัลให้กับท่านเป็นไปด้วยความผิดพลาด หรือ

4.5.7.4 Sony TH มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ธุรกรรมการแลกรางวัลนั้นเป็นธุรกรรมที่น่าสงสัย ผิดกฎหมาย เกี่ยวข้องกับการกระทำทางอาญาใด ๆ หรือเกี่ยวข้องกับคะแนนที่ได้รับมาด้วยวิธีที่ไม่สุจริต ฉ้อโกง หรือ โดยอาศัยพฤติการณ์ที่ไม่เหมาะสม

4.5.8 รางวัลทั้งหมดขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ และ Sony TH มีสิทธิจะแทนที่รางวัลที่ร้องขอด้วยรายการอื่นซึ่งมีมูลค่าใกล้เคียงกันในกรณีที่รางวัลตามคำร้องขอหมดหรือไม่พร้อมให้บริการได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม

4.6 ระดับสมาชิก

4.6.1 โปรแกรมกำหนดระดับสมาชิกสาม (3) ระดับด้วยกัน ดังนี้:
4.6.1.1 ระดับสมาชิกขั้นพื้นฐาน เรียกว่า “Club”
4.6.1.2 ระดับสมาชิกระดับกลาง เรียกว่า “Elite” และ
4.6.1.3 ระดับสมาชิกสำคัญ เรียกว่า “Platinum”

4.6.2 รอบระยะเวลาของการเป็นสมาชิกจะเริ่มต้นเมื่อสมาชิกเข้าร่วมโปรแกรมความภักดี (loyalty program) และคงอยู่เป็นเวลา 24 เดือน เว้นแต่ระดับสมาชิกปัจจุบันจะได้รับการอัปเกรด เมื่อสมาชิกได้รับการอัปเกรด  รอบระยะเวลาของการเป็นสมาชิกใหม่จะขยายเวลาออกไปอีก 24 เดือน โดยการระดับสมาชิกจะหมดอายุหลังจาก 24 เดือนนับจากวันที่ได้รับการอัปเกรด
 
4.6.3 ข้อกำหนดด้านคะแนนมีดังต่อไปนี้:

ระดับสมาชิกปัจจุบัน

คะแนนที่ได้รับ

Club

1 – 1499

Elite

1500 – 5999

Platinum

> 6,000

4.6.4 คะแนนบางรายการที่ได้รับจะถูกกำหนดภายใต้โปรแกรมเป็น “คะแนนที่เข้าเกณฑ์” คะแนนที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวจะไม่รวมคะแนนที่ออกโดยแคมเปญการตลาดที่กำหนดไว้ การคืนเงิน การชดเชย และงานกิจกรรมอื่น ๆ ที่ Sony TH กำหนดตามดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว คะแนนที่เข้าเกณฑ์ซึ่งคำนวณตามจำนวนเงินสุทธิที่ชำระในธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหักลบจากส่วนลดและ/หรือมูลค่าของบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-voucher) ทั้งหมด

4.6.5 เมื่ออายุการเป็นสมาชิกของท่านในระดับใดระดับหนึ่งสิ้นสุดลง และถ้าท่านไม่ได้รับคะแนนที่เข้าเกณฑ์เพียงพอในระหว่างรอบระยะเวลา 24 เดือนที่จะรักษาไว้ในระดับนั้น ท่านจะถูกปรับลดระดับเป็นระดับสมาชิกที่เกี่ยวข้องในลำดับถัดไป

4.6.6 เมื่อท่านได้รับการอัปเกรดระดับสมาชิกไปสู่ลำดับถัดไปแล้ว คะแนนสำหรับอัปเกรดหรือคงสถานะจะถูกปรับฐานเหลือ 0 คะแนน แต่คะแนนสำหรับการแลกซื้อเป็นส่วนลดยังคงอยู่เท่าเดิมจนกว่าจะหมดอายุ (24 เดือนนับจากวันที่ได้รับการอัปเกรด) เช่น

- หากท่านเป็นสมาชิกในระดับ CLUB และซื้อสินค้าจะได้คะแนนจำนวน 1,700 คะแนน
- คะแนนดังกล่าวจะถูกบันทึกเป็นสองส่วนคือ

(1) คะแนนสำหรับอัปเกรดหรือคงสถานะในจำนวน 1,700 คะแนน: ทำให้ระดับสมาชิก CLUB ของท่านจะถูกอัปเกรดเป็น ELITE เนื่องจากผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ 1,500 คะแนน แต่คะแนนสำหรับอัปเกรดหรือคงสถานะทั้งหมดจะปรับฐานเหลือ 0 คะแนนเมื่อถูกอัปเกรดเป็น ELITE แล้ว ดังนั้น ท่านต้องเริ่มสะสมคะแนนใหม่อีกครั้งเพื่อรักษาสถานะ ELITE หรืออัปเกรดสู่สถานะถัดไปPLATINUM ตามคะแนนขั้นต่ำแต่ละสถานะภายใน 24 เดือนนับตั้งแต่วันที่ถูกปรับเป็นสถานะ ELITE (สถานะปัจจุบัน)

(2) คะแนนสำหรับการแลกซื้อเป็นส่วนลดในจำนวน 1,700 คะแนน: ท่านสามารถนำคะแนนส่วนนี้ไปใช้แลกเป็นส่วนลดหรือบัตรกำนัล โดยจะไม่มีผลใด ๆ กับคะแนนสำหรับอัปเกรดหรือคงสถานะข้างต้น

4.6.7. ท่านสามารถถูกลดสถานะลงได้ หากท่านมีคะแนนสำหรับอัปเกรดหรือคงสถานะคงเหลือที่ยังไม่หมดอายุน้อยกว่าคะแนนขั้นต่ำสถานะปัจจุบันของท่าน โดยระบบจะพิจารณาคะแนนคงเหลือของท่านที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันสุดท้ายของอายุสถานะของท่านโดยไม่นับรวมยอดคะแนนที่ทำให้ท่านอัพเกรดเป็นสถานะปัจจุบันในตอนแรก อีกทั้ง คะแนนคงเหลือสำหรับอัปเกรดหรือคงสถานะทั้งหมดจะถูกปรับลดลงเป็น 0 คะแนนทันที ตัวอย่างเช่น

(i) หากท่านเป็นสมาชิกในระดับ CLUB จากการมีคะแนน 1,000 คะแนน
(ii) ท่านได้รับคะแนนเพิ่มเติมอีก 700 คะแนน และได้รับการอัพเรดเป็น ELITE ทันที เนื่องจากมีคะแนนเนื่องจากมีคะแนนรวม 1,700 คะแนน
(iii)  12 เดือนต่อมา ท่านได้รับคะแนนเพิ่มอีก 300 คะแนน รวมเป็น 2,000 คะแนน
(iiii)  และอีก 12 เดือนต่อมา (รวมเป็น 24 เดือนครบกำหนดของการเป็น ELITE) และท่านมีคะแนนคงเหลือที่ไม่หมดอายุ 1,000 คะแนน จากเหตุการณ์ที่ (ii) และ (iii) ณ วันที่สิ้นสุดการเป็นสถานะ

ระบบจะตัดสินสถานะใหม่ของท่านอ้างอิงจากคะแนนคงเหลือที่ไม่หมดอายุ และไม่นับรวมคะแนนจากเหตุการณ์ที่ (ii) นั่นคือ 700 คะแนนที่ทำให้ท่านเป็น ELITE สถานะปัจจุบัน ดังนั้น คะแนนที่จะถูกพิจารณาคือ 300 คะแนน จากเหตุการณ์ที่ 3 (iii) ที่ได้รับมาหลังจากเป็นสถานะปัจจุบันแล้วเท่านั้น   และท่านจะถูกลดสถานะลงสู่ CLUB ในวันถัดไป พร้อมกับคะแนนสะสมสถานะคงเหลือที่ 0 คะแนน

(i) หากท่านเป็นสมาชิกในระดับ CLUB จากการมีคะแนน 1,000 คะแนน
(ii) ท่านได้รับคะแนนเพิ่มเติมอีก 700 คะแนน และได้รับการอัพเรดเป็น ELITE ทันที เนื่องจากมีคะแนนเนื่องจากมีคะแนนรวม 1,700 คะแนน
(iii) 12 เดือนต่อมา ท่านได้รับคะแนนเพิ่มอีก 300 คะแนน รวมเป็น 2,000 คะแนน

(iv) และอีก 12 เดือนต่อมา (รวมเป็น 24 เดือนครบกำหนดของการเป็น ELITE) และท่านมีคะแนนคงเหลือที่ไม่หมดอายุ 1,000 คะแนน จากเหตุการณ์ที่ (ii) และ (iii) ณ วันที่สิ้นสุดการเป็นสถานะ ระบบจะตัดสินสถานะใหม่ของท่านอ้างอิงจากคะแนนคงเหลือที่ไม่หมดอายุ และไม่นับรวมคะแนนจากเหตุการณ์ที่ (ii) นั่นคือ 700 คะแนนที่ทำให้ท่านเป็น ELITE ในปัจจุบัน ดังนั้น คะแนนที่จะถูกพิจารณาคือ 300 คะแนน จากเหตุการณ์ที่ 3 (iii) ที่ได้รับมาหลังจากเป็นสถานะปัจจุบันแล้วเท่านั้น   และท่านจะถูกลดสถานะลงสู่ CLUB ในวันถัดไป พร้อมกับคะแนนสะสมสถานะคงเหลือที่ 0 คะแนน

 

4.7 เบ็ดเตล็ด

4.7.1 ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต Sony สงวนสิทธิตลอดเวลาในการ:

4.7.1.1 เปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม (รวมถึงการเพิ่มหรือลบข้อกำหนดใด ๆ)

4.7.1.2 ยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนโปรแกรม

4.7.1.3 เพิกถอน ปรับปรุง และ/หรือทบทวนการคำนวณคะแนนที่ได้รับ

4.7.1.4 เปลี่ยนจำนวนคะแนนที่กำหนดไว้สำหรับการแลกรางวัลเฉพาะหรือทดแทนรางวัลใด ๆ ด้วยรางวัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน

4.7.1.5 เปลี่ยนจำนวนคะแนนที่สามารถได้รับจากการใช้จ่ายกับบริการขนส่งที่เข้าเกณฑ์

4.7.1.6 ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติและการได้มาซึ่งสิทธิในการได้รับคะแนน

4.7.1.7 ปรับเปลี่ยนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับคะแนน

4.7.1.8 ปรับเปลี่ยนวิธีการในการคำนวณจำนวนคะแนนที่จะได้รับ

4.7.1.9 ระงับหรือยุติการให้คะแนนแก่ท่าน

4.7.1.10 ปรับเปลี่ยนคะแนนที่เข้าเกณฑ์หรือเกณฑ์อื่น ๆ สำหรับการอัปเกรดและการต่ออายุระดับสมาชิก และ

4.7.1.11 เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระดับสมาชิกนั้น ๆ และ/หรือ

4.7.1.12 เปลี่ยนระยะเวลาที่ใช้เพื่อให้คะแนนหมดอายุ

4.7.2 Sony อาจระงับการคำนวณและการสะสมคะแนนเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในการคำนวณหรือปรับปรุงการคำนวณตามที่เห็นสมควรตามดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าหรือให้เหตุผลแต่ประการใด

4.7.3 ท่านจะต้องรับผิดชอบภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือภาระผูกพันอื่นใดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับการออกคะแนนให้กับท่าน การแลกคะแนนของท่าน และ/หรือการใช้รางวัลที่ท่านแลก รวมทั้งท่านจะต้องรับผิดชอบต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

 

5. การใช้เว็บไซต์

5.1 ท่านตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดแยกต่างหากในส่วนที่เกี่ยวกับการที่ท่านซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ของท่าน ซึ่งกำหนดไว้ที่ https://store.sony.co.th/.

5.2 ข้อมูลและสื่อที่ท่านพบว่าถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์อาจเป็นทรัพย์สินของ Sony หรือผู้อื่น และอาจได้รับการคุ้มครองโดย และ/หรือ มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า ท่านจะไม่คัดลอก ทำซ้ำ จำหน่ายต่อ หรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากสื่อดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลหรือสื่อดังกล่าว

5.3 ท่านให้คำรับรองว่า สื่อทั้งหมดที่ท่านส่งมอบเพื่อการประกาศโฆษณาหรือโพสต์บนเว็บไซต์จะไม่ฝ่าฝืนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร สิทธิการออกแบบ หรือสิทธิอื่นใดตามที่กำหนดโดยประมวลกฎหมาย จารีตประเพณี หรือกฎหมายที่ไม่ได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือสิทธิในกรรมสิทธิ์/การครอบครองของผู้อื่น หรือมีเนื้อหาในลักษณะลามกอนาจารหรือเป็นการหมิ่นประมาท โดยการส่งมอบข้อมูลหรือสื่อที่ท่านเป็นเจ้าของเพื่อการประกาศโฆษณาหรือโพสต์บนหรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์นี้และไซต์อื่น ถือว่า ท่านได้มอบสิทธิให้แก่ Sony ในการเผยแพร่ข้อมูลหรือสื่อทั่วโลกโดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายหรือความรับผิดโดยไม่จำกัด ทั้งนี้ Sony สงวนสิทธิในการปฏิเสธที่จะโพสต์ ลบ หรือแก้ไขข้อมูลใด ๆ ที่ท่านส่งมอบหรือนำเข้าสู่เว็บไซต์ ตามดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวและอย่างเด็ดขาดโดยปราศจากภาระผูกพันอื่นใด ท่านตกลงว่าท่านจะไม่เรียกร้องและไม่พยายามที่จะเรียกร้องให้ Sony รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล หรือการยักยอกหรือการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่ท่านอ้างกรรมสิทธิ์/สิทธิครอบครองเหนือ ท่านตกลงว่า Sony เป็นเจ้าของ/มีสิทธิครอบครองเหนือสิทธิและผลประโยชน์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์) ในเว็บไซต์

5.4 ท่านรับทราบว่า บนเว็บไซต์นี้ ท่านสามารถเข้าถึงเนื้อหา World Wide Web ที่อาจมีสื่อที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม ท่านรับทราบว่า Sony จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา World Wide Web ใด ๆ นอกเหนือจากที่ Sony หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตหรือผู้รับจ้างได้สร้างเนื้อหาโดยตรง

5.5 ท่านรับทราบว่า Sony มีสิทธิที่จะลบไฟล์ใด ๆ ของท่านบนเว็บไซต์ตามดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวและอย่างเด็ดขาด

5.6 พื้นที่บนไซต์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนถือเป็นพื้นที่สาธารณะ ดังนั้น จึงไม่มีความเป็นส่วนตัวหรืออยู่ภายใต้การรักษาความลับ Sony สงวนสิทธิในการรักษาและใช้บันทึกการสนทนาและสิ่งอื่นใดเท่าที่พิจารณาว่าจำเป็น และ/หรือ ตามความเหมาะสมโดยใช้ดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว เพื่อรับรองว่า สมาชิกของเว็บไซต์จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดพฤติกรรมออนไลน์ข้างต้น

5.7 Sony ไม่ให้คำรับรองต่อความพร้อมใช้งานในอนาคตของเนื้อหาใด ๆ ซึ่งปรากฏบนเว็บไซต์ ทั้งนี้ Sony สงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนหรือยุติเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าใด ๆ

 

6. การยกเลิก

6.1 การใช้บริการในทางที่มิชอบอาจทำให้บัญชีของท่านถูกยกเลิก ทั้งนี้ Sony TH สงวนสิทธิในการลบข้อมูลทั้งหมดในบัญชีของท่านและระงับการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวในอนาคต โดยมีหรือไม่มีสาเหตุใด ๆ ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามหรือไม่มีเหตุผล และ/หรือ ยกเลิกบัญชีของท่านและการใช้บริการของท่านด้วย โดยมีหรือไม่มีสาเหตุใด ๆ ได้ตลอดเวลา และมีผลบังคับใช้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.2 หากท่านไม่ประสงค์จะเป็นสมาชิกของโปรแกรมหรือต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกหรือบัญชีของท่าน ท่านอาจกระทำได้โดยติดต่อเราผ่านทางหน้าเว็บเพจของเราที่ Line@sonythai หรือโทร 02-715-6100 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เวลา 9.00 น. - 18.00 น.)ยกเว้นวันชดเชยวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

6.3 เมื่อท่านยุติการเป็นสมาชิกของโปรแกรม คะแนนคงเหลือทั้งหมด ณ เวลาดังกล่าวจะถือเป็นโมฆะและไม่มีผลผูกพันดยอัตโนมัติ เมื่อเป็นโมฆะ ท่านจะไม่สามารถแลกคะแนนหรือกลับคืนสู่สถานะเดิมของคะแนนก่อนหน้านี้ได้ อนึ่ง Sony ไม่อนุญาตให้สะสมหรือยกยอดคะแนนไปในรอบถัดไปได้ แม้ว่าท่านจะกลับคืนสู่สถานะเดิมซึ่งสมาชิกของท่านในภายหลัง การกลับคืนสู่สถานะเดิมดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ Sony

6.4 การฉ้อโกง การแลกคะแนนในทางที่มิชอบ หรือกิจกรรมอื่นใดที่กระทำโดยทุจริต ซึ่งเกี่ยวข้องกับโปรแกรม อาจเป็นผลให้ท่านถูกริบคะแนนสะสม รวมถึงการลดระดับสมาชิกของท่าน การยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่านในโปรแกรม หรือการยกเลิกบัญชีของท่าน

 

7. การไม่มีสแปม

Sony TH จะยกเลิกบัญชีใด ๆ หากมีเหตุให้เชื่อว่า จะมีการส่งผ่านหรือเชื่อมโยงกับเมลขยะ สแปม จดหมายลูกโซ่ หรืออีเมลขนาดใหญ่เชิงพาณิชย์อื่น ๆ ที่ไม่พึงประสงค์หรือในลักษณะใกล้เคียงอื่นทันทีตามดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

 

8. การห้ามขายการใช้บริการ

ท่านตกลงที่จะไม่ขายต่อซึ่งบริการหรือการใช้งานหรือการเข้าถึงบริการนี้

 

9. การรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านตกลงจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายและป้องกันSony TH และบริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่มในเครือ เจ้าหน้าที่ และพนักงานจากการเรียกร้อง การดำเนินคดี การสูญเสีย ความรับผิด การอ้างสิทธิ ข้อเรียกร้อง ความเสียหาย หรือค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าทนายความตามสมควร) ที่บุคคลที่สามอ้างสิทธิอันเนื่องมาจากหรือเกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้หรือดำเนินการของท่านสำหรับการบริการ หรือข้อความที่ท่านโพสต์หรือส่งผ่านหรือผ่านการบริการหรือซึ่งได้สงวนสิทธิไว้ โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของท่านเอง โดยท่านถูกสันนิษฐานว่ามีหน้าที่แต่เพียงผู้เดียวในการให้การ แก้ต่างและควบคุมเรื่องต่าง ๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การรับผิดชดใช้ค่าเสียหายของท่าน ซึ่งต้องไม่เป็นข้อแก้ตัวของท่านสำหรับภาระผูกพันในการรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย

 

10. การปรับเปลี่ยนข้อกำหนดการใช้งานหรือบริการ

Sony TH สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ Sony TH ได้สงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนหรือยุติบริการชั่วคราวหรือถาวร โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ท่านทราบ ท่านตกลงว่า Sony TH ไม่ต้องรับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลอื่นใดจากการปรับเปลี่ยนหรือการยุติบริการ

 

11. กรรมสิทธิ์ของ SONY TH

เนื้อหาของเว็บไซต์ เช่น ข้อความ กราฟิก รูปภาพ เพลง โลโก้ ไอคอนปุ่ม ลิงก์ รหัส HTML เครื่องหมายการค้า ซอฟต์แวร์ และสื่ออื่น ๆ (ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “สื่อ”) และการรวบรวม (หมายถึง การเก็บรวบรวม การจัดเรียง และการประกอบ) สื่อทั้งหมดบนเว็บไซต์ได้รับการคุ้มครองภายใต้ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่น ๆ ที่บังคับใช้ สื่อทั้งหมดและการรวบรวมเป็นทรัพย์สินของ Sony TH หรือผู้จัดหาเนื้อหาหรือลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว การใช้สื่อใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่นๆ ที่บังคับใช้ ท่านรับทราบว่า เนื้อหาใด ๆ ที่ท่านได้รับผ่านบริการอาจมีการแสดง จัดรูปแบบใหม่ และจัดพิมพ์โดยท่านเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น ท่านตกลงที่จะไม่ปรับเปลี่ยน คัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ อัปโหลด โพสต์ ส่งผ่าน ขายหรือจำหน่ายในทางใด ๆ ซึ่งเนื้อหาที่มีให้ผ่านบริการ รวมถึงโค้ดและซอฟต์แวร์ หรือใช้สื่อในลักษณะใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Sony TH และ เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะหรือเชิงพาณิชย์ใด ๆ

 

12. การปฏิเสธการรับประกัน

สื่อที่มีให้บนหรือผ่าน Sony TH และตัวแทนหรือคู่ค้าใด ๆ ของ Sony TH นั้น ได้จัดหาให้ “เท่าที่มี” และปราศจากการรับประกันหรือเงื่อนไขใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ท่านตกลงโดยชัดแจ้งว่าการใช้บริการถือเป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต Sony TH ปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขใด ๆ ทุกประเภทโดยชัดแจ้ง ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยปริยายสำหรับความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์โดยทั่วไปเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์โดยเฉพาะ Sony TH ไม่รับประกันว่า บริการจะตรงตามความต้องการของท่าน หรือบริการจะไม่หยุดชะงัก ได้รับการดำเนินการตามเวลาอันสมควร หรือปราศจากข้อผิดพลาด Sony TH ไม่รับประกันการใช้ผลลัพธ์ที่อาจได้รับจากการใช้บริการ และไม่รับประกันว่า จะมีการแก้ไขข้อบกพร่องในซอฟต์แวร์ หรือเว็บไซต์นี้หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้ใช้งานได้จะปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ Sony TH ปฏิเสธการรับประกันหรือการรับรองใด ๆ ว่าจะมีการรักษาข้อมูลที่ส่งผ่านบริการให้เป็นความลับ

Sony TH ไม่รับประกันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการใด ๆ หรือการส่งมอบสินค้าหรือบริการใด ๆ หรือการส่งมอบสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่ซื้อหรือได้รับผ่านบริการหรือได้รับการโฆษณาผ่านผู้สนับสนุนหรือผู้โฆษณาของผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ หรือเกี่ยวกับธุรกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นผ่านทางบริการ

ท่านไม่ได้รับคำแนะนำหรือข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษร จาก Sony TH หรือผ่านหรือจากบริการ ซึ่งจะก่อให้เกิดการรับประกันใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

 

13. การจำกัดความรับผิด

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความประมาทเลินเล่อ Sony TH ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เกี่ยวเนื่อง ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง อันเป็นผลมาจากการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้บริการ จากต้นทุนในการจัดซื้อสินค้าและบริการทดแทน จากสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่ซื้อหรือได้รับ หรือข้อความที่ได้รับ หรือธุรกรรมที่กระทำผ่านหรือจากบริการ หรือจากการเข้าถึงหรือการเปลี่ยนแปลงการส่งผ่านของท่านหรือข้อมูลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายสำหรับการสูญเสียผลกำไร การใช้งาน ข้อมูล หรือสิ่งที่จับต้องไม่ได้อื่นใด แม้ว่า Sony TH ได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ว่าจะเกิดความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

ท่านตกลงเพิ่มเติมว่า Sony TH ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการหยุดชะงัก การระงับ หรือการยกเลิกบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายโดยตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เกี่ยวเนื่อง ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ไม่ว่าการหยุดชะงัก การระงับ หรือการยกเลิกดังกล่าวจะมีเหตุอันสมควรหรือไม่ก็ตาม โดยประมาทเลินเล่อหรือจงใจ โดยไม่ได้ตั้งใจหรือโดยตั้งใจ

เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดในการยกเว้นการรับประกัน เงื่อนไข และ/หรือความรับผิดบางประการสำหรับความเสียหายบางประเภท ดังนั้น ข้อยกเว้นบางประการข้างต้นอาจไม่บังคับใช้กับท่าน

 

14. เบ็ดเตล็ด

การที่ Sony TH ไม่สามารถใช้หรือบังคับใช้สิทธิหรือบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรือบทบัญญัติดังกล่าว ถ้าศาลที่มีเขตอำนาจพบว่า บทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนั้นไม่ถูกต้องหรือขัดต่อกฎหมาย ถือว่าบทบัญญัติใดๆ ดังกล่าวที่ไม่สมบูรณ์นั้นจะได้รับการแก้ไขเพื่อที่จะสะท้อนเจตนารมย์เดิมของคู่สัญญาอย่างใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้บทบัญญัติอื่นในส่วนที่เหลือของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้ยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

โดยไม่คำนึงถึงบทกฎหมายหรือกฎหมายใด ๆ ที่ขัดแย้ง ท่านตกลงว่าข้อเรียกร้องหรือมูลเหตุของการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการหรือกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน ต้องเริ่มดำเนินการภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากวันที่ข้อเรียกร้องหรือมูลเหตุของการกระทำดังกล่าวที่เกิดขึ้นหรือถูกระงับตลอดไป
ชื่อเรื่องของข้อในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานมีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายหรือสัญญาหรือมีสาระสำคัญ

 

15. กฎเกณฑ์เพิ่มเติม

แต่ละเกมหรือบริการของบริการอาจมีกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับอื่นนอกเหนือจากกฎเกณฑ์ข้างต้น และท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับดังกล่าวก่อนที่ท่านจะเข้าร่วมในบริการดังกล่าว

 

16. เขตอำนาจศาล

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย และข้อพิพาทหรือข้อแตกต่างใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หรือการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ รวมถึงคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการมีอยู่ ความสมบูรณ์ หรือการยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ คู่สัญญาจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อแก้ไขข้อพิพาทหรือความขัดแย้งนั้นโดยการปรึกษาหารืออย่างฉันท์มิตร ในการนี้ คู่สัญญาจะปรึกษาและเจรจาต่อรองกันโดยสุจริตและด้วยความเข้าใจถึงผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อที่จะบรรลุทางแก้ไขที่เป็นธรรมและเป็นที่พึงพอใจของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ถ้าคู่สัญญาไม่สามารถหาทางแก้ไขได้ภายในระยะเวลาสามสิบ (30) วันหลังจากที่เริ่มต้นการเจรจาต่อรอง หรือระยะเวลาสามสิบ (30) วันหลังจากที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งส่งคำบอกกล่าวการเสนอเรื่องต่ออนุญาโตตุลาการตามข้อนี้ แล้วแต่ว่ากรณีใดเกิดขึ้นภายหลัง ให้ยื่นข้อพิพาทหรือความขัดแย้งนั้นเพื่อการพิจารณาตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการแห่งประเทศไทยเท่านั้น โดนให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสถาบันอนุญาโตตุลาการแห่งประเทศไทย (“กฎเกณฑ์ THAC”) ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ซึ่งถือว่า กฎเกณฑ์ดังกล่าวได้ถูกรวมเข้าไว้โดยการอ้างอิงในข้อกำหนดฯ ฉบับนี้

 

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด