کارکردهای غیر قابل دسترس در بعضی از وضعیت های ضبط

در جدول زیر، یک کارکرد قابل تغییر توسط کاربر را مشخص می کند، در حالی که — یک کارکرد غیرقابل تغییر را مشخص می کند. علامت های نشانه زیر [تایمر خودکار] و [فلاش] وضعیت های قابل دسترس را مشخص می کنند.تایمر خودکار
فلاش
تشخيص چهره
تمرکز رديابی
تنظیمات زنجیره ای
وضعیت ضبط
(خودکار هوشمند)
(خودکار برتر)
(خودکار برنامه ای)
(تصویر ساکن 3D)
(تمرکززدائی از پس زمینه)
انتخاب صحنه
(پوست ملایم)
*1
(عکاسی با زمینه ملایم)
*1
(ضد تاری در حرکت)
(منظره)
(تصحیح نور پس زمینه HDR)
(چهره در تاریک روشن)
(تاریک و روشن)
(تاريک و روشن با نگه داشتن دستى)
(حساسیت بالا)
(تشخیص خوراکیها)
(حیوان خانگی)
(ساحل)
(برف)
(آتش بازی)

*1 [خاموش] نمی تواند برای [تشخیص چهره] انتخاب شود.