วงสวิงกอล์ฟ


แบ่งภาพที่มีการเคลื่อนไหวเร็ว 2 วินาที ให้เป็นหลายๆ เฟรม และทำการบันทึกให้เป็นทั้งภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง ท่านสามารถเปิดดูภาพในลักษณะการเคลื่อนไหวต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากในกรณีอย่างเช่น การเช็ควงสวิงกอล์ฟหรือท่าตีเทนนิส เป็นต้น
  1. [โหมดถ่ายภาพ] [วงสวิงกอล์ฟ]

  1. ที่หน้าจอ [วงสวิงกอล์ฟ] ให้จัดให้บุคคลอยู่ในกรอบสีขาวที่กึ่งกลางของจอภาพ จากนั้นกดปุ่ม START/STOP ทันทีหลังเริ่มวงสวิง

จังหวะเวลาที่กล้องเริ่มต้นบันทึกภาพ

หากภายในช่วงเวลาหนึ่งวินาทีหลังจากที่กดปุ่ม START/STOP กล้องถ่ายวิดีโอสามารถตรวจจับเสียงดังได้ กล้องจะถือว่าจังหวะดังกล่าวไม้กอล์ฟได้กระทบกับลูกกอล์ฟเรียบร้อยแล้ว
เมื่อกล้องตรวจจับเสียงไม้กระทบลูกกอล์ฟ ระยะเวลาในการบันทึกภาพจะถูกปรับโดยอัตโนมัติให้สัมพันธ์กับจังหวะเวลาดังกล่าว
A: เสียงไม้กระทบลูกกอล์ฟ*
B: จังหวะที่ท่านกด START/STOP
C: กล้องถ่ายวิดีโอบันทึกภาพภายในช่วง 2 วินาทีนี้
* กล้องถ่ายวิดีโอกำหนดให้ตำแหน่งที่มีเสียงดังที่สุด ที่ตรวจพบภายในช่วง 1 วินาทีที่ผ่านมา เป็นตำแหน่งที่ไม้กอล์ฟตีกระทบลูกกอล์ฟ

ตรวจสอบท่าทางโดยใช้การตั้งเวลา

เลือก []/[] [เปิด]
กล้องถ่ายวิดีโอเริ่มนับเวลาถอยหลังเมื่อท่านกดปุ่ม START/STOP
จังหวะที่นาฬิกานับถอยหลังลงถึง 0 ถือเป็นจังหวะมีการกระทบ และกล้องจะบันทึกภาพที่ก่อนและหลังตำแหน่ง 0 ดังกล่าว
หมายเหตุ
  • หากกล้องถ่ายวิดีโอไม่สามารถตรวจจับเสียงไม้กระทบลูกกอล์ฟ กล้องถ่ายวิดีโอจะกำหนดให้ตำแหน่ง0.5 วินาทีก่อนการกดปุ่ม START/STOP เป็นตำแหน่งการกระทบ และบันทึกภาพเคลื่อนไหวในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 1.5 วินาทีก่อนตำแหน่งกระทบ ไปจนถึง 0.5 วินาทีหลังตำแหน่งกระทบ

  • ภาพนิ่งที่ได้มีขนาด 1,920 1,080

  • ท่านไม่สามารถบันทึกเสียง

  • คุณภาพของภาพจะด้อยกว่าการบันทึกภาพตามปกติ

  • [โหมดถ่ายภาพ] จะถูกตั้งค่าเป็น [มาตรฐาน ] โดยอัตโนมัติ

  • เสียงการกระทบอาจถูกตรวจพบโดยไมโครโฟนภายในของกล้อง แม้ว่าจะมีไมโครโฟนภาพนอกติดตั้งอยู่ก็ตาม

  • ภาพที่บันทึกได้อาจมีจุดรบกวนมาก หากกล้องถ่ายวิดีโอไม่สามารถวิเคราะห์ตำแหน่งตีได้อย่างถูกต้อง เมื่อจากอาจมีการเคลื่อนไหวในฉากหลังของหน้าจอบันทึก [วงสวิงกอล์ฟ] ขอแนะนำให้ท่านบันทึกภาพในสภาวะที่มั่นคง (อย่างเช่น ใช้ขาตั้งกล้อง เป็นต้น)